Jump to content

Odel


Guest

Recommended Posts

Hei!

Jeg har nå i en alder av snart 30 vært med å hjulpet til på gården til onkel.

Det har hele tiden vært meningen at jeg skal ta over.

 

Min onkel er eldste gjenlevende søsken, mens min far er nummer tre i rekken.

For noen dager siden var min nest eldste onkel på besøk, og han sa plutselig at han ville ta gården, fordi han hadde best rett. Han har heller ikke barn, men er gift med en kvinne fra Brasil.

 

Dersom nå min nest eldste onkel tar gården på odel, vil jeg ha retten etter ham siden han ikke har barn, men er gift? Har det noe å si?

 

Mvh. Martin

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Du vil ha odel etter din far som er etter din onkel. Men om din onkel får barn, kommer dei før din far om din onkel tar over på odel.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Har dere sjekket de siste endringene i odelsloven? Tror kun barn og barnebarn av siste eier har odelsrett. Men din onkel kan selge til hvem han vil uansett. Lykke til!
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Får -eller adopterer- onkelen barn, så kommer de (&quot\;hans linje&quot\;) foran hans yngre bror og dennes barn, altså deg (trådstarter). Om onkel dør uten barn, så er det din far, og hans etterkommere, dvs deg (og eventuelt dine eldre søsken før deg...) som har best odel. Du kan likevel ikke gå til odelsløsningssak mot din brasilianske inngiftede tante før hun blir pensjonist (jfr odelsloven §34, første ledd) om paret har eid gården i felleseie i minst fem år før onkel døde. Se odelsloven §36. Tante vil da også få bo- og driveplikt.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Skulle da ikke bli noe smilefjes der?! Hadde ikke noe semikolon foran parantes slutt som jeg kan huske å ha skrevet... :/
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Hvis onkelen din tar over garden etter, 1.1.2014,gjelder den nye odelsloven der kun barn og barnebarn har odel, da faller din odelsrett bort og du vil ikke ha noen odel lenger. Han vil få bo og driveplikt hvis gården er stor nok for det kravet, han står da fritt til og selge på det åpne markedet, har han ingen barn er det ingen som kan ta den på odel, dør han med gården i eie, og det ikke står noe i testamentet, blir det vel uskiftet bo, og da blir det opp til bestyrer hva som skal skje med gården.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Odelsloven ble endret fra å være en slektslov til å bare gjelde en nedadgående linje. Din &quot\;nest eldste&quot\; onkel har ikke odelsrett og heller ikke du. Vil &quot\;eldste onkelen&quot\; din selge til deg så kan han gjøre det.

 

Hvis det er slik at din &quot\;nest eldste onkel&quot\; fortsatt har odelsrett gjennom at hans foreldre en gang eide garden vil jo ikke endringen i odelsloven ha noen effekt. Da ville jo fortsatt nieser og nevøer ha odel gjennom sine besteforeldre og foreldre, så den må tolkes som at det bare er direkte etterkommere etter nåværende eier (barn eller barnebarn) som har odel.

I ditt tilfelle er jo det ingen, så da har du mulighet å kjøpe uten innblanding av &quot\;odlere&quot\;

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Det beste rådet er å kontakte det aktuelle landbrukskontoret og legge frem saken. I samråd med dem så kontakter dere en som driver med dette som yrke hvis kompetansen ikke er god nok på landbrukskontoret.

 

Dette ordner seg nok skal du se! Lykke til!!

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Den linken viser til en side som sier nøyaktig det jeg sa (eller ihvertfall prøvde å si) :

&quot\;Den første endringen innskrenker odelskretsen slik at barn av eier med odelsrett kan ha odelsrett. I tillegg kan bare barnebarn av siste eier med odelsrett ha odelsrett. I praksis betyr det at nevøer og nieser til den som eier gården i dag ikke lenger har odelsrett.&quot\;

 

I ditt tilfelle er det ingen barn av siste eier med odelsrett (som er din eldste onkel) Det er heller ingen barnebarn (!)

Hvis det hadde vært slik at din neste eldste onkel fortsatt hadde odelsrett ville jo hans barn (hvis de hadde eksistert) hatt odelsrett via han?

 

Men det er mulig loven åpner for skjønn ved å bevise tilknytting, så du bør absolutt gjøre som nevnt over\; oppsøke folk som jobber med slikt.

 

Du bør forøvrig ta alt som kommer gjennom dette forumet med en klype salt. Det er stort innslag av 14 åringer og folk med forvrengte verdensbilder som skriver inn her. Men det er innimellom noe nyttig informasjon og fornuftig erfaringsutveksling.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Tanter, onkler og søsken av nåværende eier har fortsatt odelsrett, fordi de er barn av (tidligere) eier med odelsrett\; men det som er nytt etter endringen er at barna deres derimot ikke får det &quot\;via dem&quot\; før tante/onkel/søsken eventuelt blir eier selv.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Det kunne jo vært greit å også forklare _hvorfor_ man mener det man mener, og underbygge det med faktiske argumenter...

 

Hvis meningen fra Landbruksdepartementet og Stortinget hadde vært &quot\;barn og barnebarn av siste eier&quot\;, så hadde man skrevet det slik, og ikke &quot\;barn av eier, +barnebarn av siste eier&quot\; -i og med at det er spesifisert &quot\;siste eier&quot\; et sted, så innebærer nødvendigvis det at &quot\;eier&quot\; i den andre setningen _ikke_ bare betyr nåværende/siste eier.

 

Det er den eneste mulige tolkningen, når man først har brukt begge begrepene &quot\;eier&quot\; og &quot\;siste eier&quot\;, og slik gjort forskjell på dem...

 

Her har dere også et advokatkontor som skriver akkurat det samme:

http://www.lunderobertsen.no/index.php/nyheter/item/141-odelsloven-endret-fra-1-januar-2014

 

Så jeg gjentar: nåværende eiers a) søsken og b) tanter/onkler har odelsrett (bare om nåværende eier har overtatt fra sin a) far og b) bestefar, åpenbart) -men barna deres får det ikke før søsken/tante/onkel overtar eiendommen.

 

Trådstarter har ikke odelsrett etter sin onkel, og heller ikke etter sin far. Far har odelsrett, men etter den andre, eldre onkelen.

 

Om onkel #2 overtar gården og aldri får (eller adopterer) barn, så vil trådstarters far være den med best odelsrett, mens trådstarter selv ikke vil ha noen selvstendig odelsrett. (ikke før far er blitt eier...)

Link to comment
Share on other sites

Guest billy_the_kid_1
Slik eg forstår dei nye endringane. Er det kun etterkommere av eier. Dvs den som i dag eig gården. Om noen har eid gården før er det irrelevant. Om du har eigt ein bil og så solgt den er du ikkje lengre eigar.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Endringen i loven blir da ganske liten i så fall, hvis barn av tidligere eier med odelsrett fortsatt har odel. Da blir det bare litt mer papirarbeid for å overta etter en onkel/tante i så fall, ellers er alt som det var før. En forelder med odelsrett må fremme kravet om odelsløsning og kan så overføre bruket til sitt barn. En kunne vel ikke tidligere heller ta over en gård etter en onkel/tante mot sin forelders vilje? Hvis en sier fra seg odel, mister vel også barna odel? eller beholdt de odel tidligere? Disse blir vel i praksis de eneste som mister odel med dagens lovendring.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Det ser ut som det er noen som ikke vil ta inn over seg den siste endringen i odelsloven. Når trer odelsretten i kraft? Jo det er når gården HAR skiftet eier. Hvem er da tidligere eier? Jo, det er den som solgte gården. Hvem har da odelsrett OG kan ta den tilbake på odel: Det er tidligere eiers barn og barnebarn. Altså barn og barnebarn til den som solgte gården. Er det en barnløs onkel, så slutter odelsrekken med han!!. Er du eier av odelsjord uten barn, så slutter odelsrekken med DEG!!

Overtar du gården etter en barnløs onkel så må du nå søke konsesjon og det går 20 år før det igjen blir opparbeidet odelsrett. (Om odelsloven nå ikke blir fjernet.)

Om din bror går konkurs etter fem års drift som 30-åring så har ikke du som lillebror noen odelsrett til gården lengre. Du må i såfall være med på den samme budrunden som andre, og kan ikke komme med noen odelsrett i etterkant.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Siden Al nekter å ta realitetene, og utklippet fra advokatkontoret inn over seg, så får jeg vel heller lenke til selve forarbeidene til endringsforslaget, da:

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/regpubl/prop/2012-2013/prop-128-l-20122013/4.html?id=724268

 

Legg spesielt merke til tabellene 4.1, 4.2 og 4.3, som viser hvem som har, og ikke har, odelsrett i de forskjellige generasjonene. Som du ser, så har B (som blir onkel/tante til Aa) fortsatt odelsrett både i tabell 4.2, når broren A har overtatt, og også i tabell 4.3, når A's barn Aa har overtatt eiendommen. (B vil også fremdeles ha odel i en tenkt &quot\;tabell 4.4&quot\; for neste generasjon, hvor Aa selger til et av sine barn, Aaa, som B da blir grandonkel til, og ytterst teoretisk også enda senere generasjoner -men bare så lenge B selv lever.) Derimot får ikke B sine barn odelsrett, fordi han aldri har eid eiendommen.

 

Det er, som sagt flere ganger nå: barnebarn av siste eier (og ut fra Al's tolkning av &quot\;siste&quot\; og &quot\;tidligere&quot\; må vel &quot\;siste eier&quot\; da bety den som kjøper ut av slekta uten å være odelsberettiget\; det blir helt åpenbart feil...) og barn av _alle_ tidligere eiere som har hatt odel på gården (ikke bare den &quot\;siste&quot\; tidligere eieren, som selger) som har odelsrett.

 

Kanskje Al kan forklare hvordan han nå mener eksempelvis §43 i loven skal tolkes?

&quot\;Ved friviljug avhending av odelsjord frå ein eigar med nedervd odelsrett, kan også dei eldre syskena og deira liner gjere odelsrett gjeldande, endå om eigaren har ått jorda med full heimel i meir enn seks månader. Men dei har prioritet etter seljarens line.&quot\;

Om yngre søsken har eid gården lengre enn løsningsfristen på 6mnd har selgerens eldre søsken enda odelsrett, men da med prioritet etter selgerens eventuelle barn.

 

PerogGrisen:

Om noen fraskriver seg odelsretten, så gjelder det ikke for dennes barn, nei. Det vil kun gjelde for barn som blir født i ettertid (se odelsloven §26), ikke barn som lever (eller som er unnfanget?) på det tidspunktet fraskrivelsen skjer.

 

Tidligere så kunne en nevø/niese absolutt overta gården fra onkel/tante på odel uten foreldrenes samtykke\; eneste måten foreldre kunne hindret det på var ved å overta selv, i og med at de har bedre odelsrett (prioritet) enn sine barn. Dette vil gjelde både når yngre onkel overtar fra sin far, hvor eldre søsken fraskriver seg (men ikke sine voksne barn) odelsretten, eller senere, om onkel vil selge ut av slekta. (ikke om onkel som har eid gården i 6mnd+ vil selge til sitt barn, se §43) Men en &quot\;begrensning&quot\; er vel at barna sikkert må være myndige for å kunne gå til sak innen fristen.

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Nei, ikke tillegg meg tolkninger jeg ikke har fremsatt! Siste eier MED odelsrett er den som evt. selger ut av slekta. Er det så vanskelig?

Har du ikke egne barn så er eneste mulighet for å fortsette odelsrekkefølgen så selge til søsken.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Da er vi i alle fall enige om hva &quot\;barnebarn av siste eier&quot\; betyr, og hvem sine barnebarn som har odelsrett. Det er jo i alle fall en begynnelse. Kan vi så også kanskje være enige i det LMD selv skriver*, nemlig at &quot\;barn av eier med odelsrett&quot\; _ikke_ bare betyr &quot\;barn av _siste_ eier med odelsrett&quot\;?

 

*) sitat fra LMD: &quot\;Odelskretsen vil etter forslaget omfatte barn av både nåverande og tidlegare eigarar. &quot\;

 

Og hvordan forklarer du linken til regjeringen.no som jeg la inn i forrige innlegg, hvor (onkel) B har odelsrett også når A's barn Aa har overtatt?

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...