Jump to content

fjernet odel


Guest

Recommended Posts

Guest mamma80_1
Hei, jeg er vokst opp som odelsjent på ett småbruk ( ca 35 mål dyrket innmark), nå skulle jeg overta gården som følge av dødsfall i familien, men de andre arvingene har nå tatt advokat å mener jeg ikke kan bruke odelen pga at gården ikke er driveverdig. Eiendommmen høstes i dag av en nabo å har derfor vært i drift hele tiden, men fjøset som står på eiendommen er i elendig forfattning. Selv mener jeg at det er mye man kan drive med å fortsatt ha gården til å gå i +, ettersom det ikke finnes gjeld på gården. Er kvinne og under 35 år, å har derfor mulighet til å få en del støtte gjennom innvoasjon Norge. Lurer på om andre har opplevd noe lignene, å evnt. hvordan dere gikk frem? i følge landbrukskontoret i kommunen er det en odelsgård, men som sakt har de andre arvingenes advokat konkludert med at det ikke er det lengre.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

I perioden 2006-2008 var jeg på leit på det åpne marked etter et småbruk. I første del av denne perioden var jeg skeptisk til å legge inn bud der ikke odel var fraskrevet fra samtlige som kunne tenkes å ha noe odel å kreve. Dette begrenset utvalget veldig, og jeg undersøkte hva som var vanlig rettspraksis i odelsrett. Jeg kontaktet endel advokater som kunne tenkes å kompetanse på feltet og fikk noe sprikende svar, men med følgende hovedinntrykk:

 

For at odel skal være gjeldende må bruket kunne gi positiv avkastning nok til å gi en familie en hovedinntekt. Hvis det må gjøres vesentlige investeringer, skal drifta gi en avkastning nok til å betjene gjeld på garden pluss å gi en hovedinntekt.

 

Jeg presiserer at jeg ikke har nevneverdig kompetanse når det gjelder odelsrett, men serverer her hovedinntrykket av svarene jeg fikk da jeg undersøkte dette. For min del endte det med at jeg kjøpte et bruk der odelen ikke var fraskrevet, med god tro på at en odelssak ville gått i min favør. Dermed tror jeg advokaten til de andre arvingene har rett.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Odelsloven står svært sterkt, så du har gode kort. Hvem mener de andre arvingene at skal overta? Er det en av dem som vil ha gården, og har i så fall vedkommende gode grunner for å sette odelsloven til side i egen favør? Eller vil de selge på det åpne marked, og hva vil de i så fall tjene på det? En odelstakst er ikke nødvendigvis lavere enn markedspris.
Link to comment
Share on other sites

Guest mamma80_1
Her menes det at odelen faller bort, selv om bruket er stort nok og har vært drevet som egen bruk i over 50 år, å som tidligere del av ett større bruk siden tidlig 1800 tall. De andre vil selge meg ut med tvang, for selv å ha dette som fritidsbolig, å på sikt bygge seg hytter her. Det skal nevnes at gården ikke har gjeld, å derfor vil jo alt man tar ut av for, ved, potet etc være til inntekt for gården, stort eller lite. I følge odelsloven er det ingen krav på at man må ha ut minst ei lønn for å forsørge en familie fra gården.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Kan du ikke komme dem i møte, og tilby dem hver sin hyttetomt?

Hvis du har best odel, så bare stå på retten din, og få en advokat til å hjelpe deg. Odelsloven er så sterk at ingen har noen sjanse til å ta fra deg den hvis du ikke gir etter.

Link to comment
Share on other sites

Guest mamma80_1
før jeg fikk dette brevet fra advokaten hadde jeg gitt dem ett forslag : hver sin hyttetomt, at en av dem fikk fortsette å bo i hovedhuset på gården, de fikk hente ved, potet etc til eget bruk. Så jeg vil påstå de fikk ett svært generøst tilbud fra meg. Nå da de har gått til dette steget, vil naturlig nok ikke ett slikt tilbud lengre stå ved lag fra min side.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Jeg prøver å forstå hva du skriver, men er noen ting jeg lurer på? er du enearving? har det blitt tatt takst på gården? For selv om man har best odel, er det ikke sagt at man får gården gratis. Om det er andre arvinger, så må man jo kjøpe gården, og eventuelt pengene blir delt mellom de andre arvingene.
Link to comment
Share on other sites

Guest mamma80_1
min far var eldst, men han døde for en del år siden, å jeg har hans plass i arverekka. Ergo går jeg forran mine tanter og onkler å har derfor best odel. Det er ikke tatt takst, men dette skal gjøres, å jeg skulle naturlig nok betale de andre ut basert på denne odelstaksten.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

til mamma 80

Det du skriver virker veldig fornuftig på meg du har gjordt det rette.

Skaff deg en seriøs advokat som kan dette og kjør på.

Du står sikkert iveien for dine slektninger uasett utfallet.

Dette kan du umulig tape hvis du spiller korta riktig.

Lykke til.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Det er litt vage opplysninger her så jeg tolker litt i ditt innlegg. Du ønsker å ta over bruket etter dine besteforeldre da andre arvinger er tanter og onkler. Odelsrekkefølgen er klar, den følger eldste barn og dennes linjer så du har nok bedre odel enn dine tanter og onkler. Men så er saken, ønsker de såkalt \&quot\;odelsløsning\&quot\;, altså at odelsretten tas fra eiendommen slik at den kan slaktes og selges til en antatt høyere pris. = advokatmat. 35 da med grønnsaker, jordbær for ikke å snakke om drivhus så er det jo litt. Er det snakk om ku eller sau så er det jo ikke så mye. Og som Jensb sier så er jo ikke dine tanter og onkler arvinger etter din far. Så om det var/er din far som eier/eide bruket så kan jeg ikke se problemet. (Såfremt du ikke har søsken som \&quot\;ypper\&quot\;). Men om bruket står på dine besteforeldre så er jo tanter og onkler, som du sier, arvinger i tillegg til deg i din fars sted. Så da må jo du kjøpe bruket fra dødsboet, men det må jo også andre som vil ha det til fritidsbolig gjøre. Så også her må det skilles mellom arv og odel. Har du en god og bærekraftig plan, så bør du kunne benytte odelsretten din.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Husk at advokater mener det klientene deres vil at de skal mene, jeg har selv brukt advokat :-) Det er klientene som betaler dem, så det er det de lever av. Så selv om advokaten til motparten mener at \&quot\;du ikke kan bruke odelen pga at gården ikke er driveverdig\&quot\;, så betyr ikke det at det er slik det er. Hvis du har best odel, og hvis du vil ha gården, så er det bare å ta den. Kontakt landbrukskontoret og be dem hjelpe deg med å finne en advokat, så er resten grei skuring.

 

Vil også føye til at du trygt kan se bort fra dette svaret du fikk: \&quot\;For at odel skal være gjeldende må bruket kunne gi positiv avkastning nok til å gi en familie en hovedinntekt. Hvis det må gjøres vesentlige investeringer, skal drifta gi en avkastning nok til å betjene gjeld på garden pluss å gi en hovedinntekt.\&quot\;

For det står ingenting om dette i odelsloven. Kriteriet for om du skal kunne gjøre odelen gjeldende eller ikke er om gården har minst 25da jord eller 500da skog, og det kriteriet er oppfylt hvis det er 35da jord. Hvis det svaret skulle vært riktig så ville nok minst halvparten av gårdsbrukene i Norge falle utenfor odelsloven, med den inntjeningen som er i landbruket nå.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Man trenger ingen \&quot\;god og bærekraftig plan\&quot\; Al. Odelsrett er odelsRETT, og man trenger ikke legge frem planer for å benytte seg av den.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Det er jeg for så vidt enig med deg i men,

sitat fra odelsloven

:

§ 31. Erverv av tilleggsareal til landbrukseigedom

 

I den mon odelsrett vil kunne skiple ei eigedomstileigning som departementet har godkjent av di kjøparen bør få tilleggsjord, kan departementet fri slik jord for eldre odelsrett. Odelsfrigjering kan skje når det ikkje er tvil om at omsynet til odelsrettshavarane må vike av di eigedomstileigninga inneber ei god driftsmessig løysing.

 

Søknad om odelsfrigjering må setjast fram av eigaren innan to månader, rekna frå stemning i løysingssak blei forkynt for han.

sitat slutt.

 

Jeg regner med at det er den paragrafen de ønsker å benytte og da må en kunne argumentere for at en har en bedre plan enn om den blir til tilleggsjord. Så jeg opprettholder påstanden, selv om jeg finner problemstillingen litt søkt i dette tilfellet.

Link to comment
Share on other sites

Guest mamma80_1
Nei, det er faktisk paragraf 23, 1 og 2 de har valgt å bruke i saken sin. Har nå kontaktet advokat selv, så får man se hvordan saken går frem. Beklagelig vis blir det både dyrt og på mange måter ikke verd det hele, men gården er den eneste farsarven jeg har, å jeg har allerede i mange år ( førs i 1998, så i 2007) ønsket å ta over småbruket.
Link to comment
Share on other sites

Guest mamma80_1
Du har rett, mine tanter ønsker å bruke eiendommen som fritidseiendom å la andre høste gress. Selv ønsker jeg å drive med urte, grønnsaks produksjon til eget bruk og litt før videre salg, evnt siden jeg både har landbruksskole og er lærer starte med grønn omsorg, inn på tunet tiltak. Ser at eiendommen, selv om den er liten med sine pr dags dato 35 mål dyrka mark kan drives bedre enn den drives i dag. Skogen står stortsett ustelt og trenger tynning for å produsere bedre, men dette er også noe man kan ordne selv og evnt selge noe ved. Trengs ikke store innvisteringer for å drive gården videre som ett småskala bruk, noe som vil være det mest realistiske med tanke på eiendommens størrelse. Å nei ingen flere tilbud vil bli gitt, her er det bare en måte å gjøre det på..stå løpet ut, å sattse på at jeg får bruke odelsretta mi og ha gården helt for meg selv.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Du har absolutt ingen forpliktelse (herunder moralsk forpliktelse) til å tilby slektninger av deg noe som helst av gårdens ressurser. Hvis alle i slekta skal hente gratis ved, grus, blomsterjord, hyttetomter etc etc blir det ingenting igjen. Hvis en tenker at dette skal gjøres ved hvert generasjonsskifte vil alle gårdsbruk være en saga blott ila få generasjoner.

Det eneste som er vanlig er å inngå avtale med selger (kårfolk) om slike ytelser som en del av oppgjøret.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Jg har et poeng der, om enn satt litt på spissen. Det er (kanskje) grunnen til at vi fikk odels- og åseteloven slik at det ble slutt på oppdelingen av gårder mellom søsken m.v. Ser en på gårds- og bruksnummerene så er var det jo rene celledelingen. (Noe en kan beklage med henblikk på dagens strukturutvikling.)

Og til JJ angående at advokater sier det klienten vil. En god advokat skal også si om klienten IKKE har en (god) sak. I denne saken gjelder det å ha den beste advokaten (og kreve saksomkostninger).

Link to comment
Share on other sites

Guest mamma80_1
Nei loven de anvender er rett å slett utrolig, den gjelder jo når den som har best odel tvinger en enke fra gården for å overta. Noe jeg naturlig nok ikke ønsket å gjøre ovenfor min farmor...tenkte at jeg er uansett ung den dagen hun gikk bort ( hun var svært syk det siste året hun levde) så skulle heller vente til arven skulle deles. Å tro meg hadde jeg anvendt den loven de nå bruker mot meg, hadde det nok blitt huske stue i familien. Har uansett kontaktet advokat selv, å fikk i dag beskjed hos henne å glemme hele saken, ta offentlig skifte i stede for privat som vi skulle ta, å kreve odelen min der. Så da blir det offentlig skifte med mitt krav om odelsrett. Koster litt, men alt i alt blir det nok billigere enn å gå rettens vei med advokater på begge sidene.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Og til JJ angående at advokater sier det klienten vil. En god advokat skal også si om klienten IKKE har en (god) sak ..., skriver Al. Og det har Al rett i. Men det har nok advokaten gjort også, men selvsagt bare til klienten sin og ikke utad.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Hvis alle opplysninger har kommet riktig fram så er saken slik:

 

1: mamma80 har best odel på et gårdsbruk som er underlagt odelsloven

 

2: mamma80 har landbruksutdanning, mener gården er drivverdig, og har planer om å drive den

 

3: tanter som har odel, men dårligere odel enn mamm80, ønsker å overta gården for å gjøre den til fritidseiendom

 

4: ingen av de som har odel bor på gården eller driver den, og de har heller ikke gjort det de siste årene (ergo er det ingen av de odelsberettigede som kan påberope seg å ha opparbeidet seg bedre grunner til å overta enn det de har ifølge odelsrekkefølgen)

 

Hvis det jeg har listet opp i pkt 1-4 er riktig så er saken klinkende klar. Den eneste muligheten tantene har til å overta gården er å psyke ut mamma80. Det er sannsynligvis det de har bestemt seg for å prøve å gjennomføre. Så advokaten deres har ingen enkel jobb, og det forstår han helt sikkert selv.

 

Likevel tror jeg det kan være smart å prøve få advokatene til å prate sammen uten at klientene er tilstede, som et siste forsøk. Advokatene har ikke følelser for saken og begge vet hva utfallet av en rettssak vil bli. Hvis ikke tantene vil gi seg da, så er det bare å la dem gå til sak og bli ferdig med den så raskt som mulig (husk også at en ting er å la en advokat sende et skarpt brev, noe annet er å starte en rettssak man vet at man vil tape, dette kan godt vise seg å være tomme trusler).

Link to comment
Share on other sites

Guest mamma80_1
Ja alle punktene er korrekt..min advokat gjorde det enkelt på fredag, og ringte motpartens advokat. Viste seg at mine tanter har gitt en del uriktige opplysninger, så i grunn har de ingen sak. Min advokat la derfor inn krav om at jeg får løyse de andre ut på åsete, å dermed overta uavhengig av om jeg har odel eller ei pr dags dato, men det at jorda er ei odlingsjord. Viser seg at mine tanter har oppgitt at vi sitter i ett sameie og ikke ett dødsbo, å at det var min farmors gård, noe som heller ikke er riktig ettersom hun var gift med min farfar som var odelsgutt :) Så med mindre tantene mine er helt gal og velger å ta en allerede tapt sak til retten, løser vist dette seg raskt. Å ja familiefreden er uansett brutt, og her er ingen veit tilbake...men,men det får de ta på sin kappe som startet dette, tiltross for at de vet at jeg ønsker å overta og har størst rett pga min fars plass i arverekka.
Link to comment
Share on other sites

Guest Peter_Raugland_1

Godt å høre mamma80.

 

Det er to ting du trenger på en gård i dag. Et godt skadedyr firma og en god advokat - begge gjør så og si det samme\; holder rottene i sjakk.

 

Og ja, jeg skriver dette med et smil om munnen. Kos deg på gården!

 

Mvh Peter Raugland.

Link to comment
Share on other sites

Hei, jeg er vokst opp som odelsjent på ett småbruk ( ca 35 mål dyrket innmark), nå skulle jeg overta gården som følge av dødsfall i familien, men de andre arvingene har nå tatt advokat å mener jeg ikke kan bruke odelen pga at gården ikke er driveverdig. Eiendommmen høstes i dag av en nabo å har derfor vært i drift hele tiden, men fjøset som står på eiendommen er i elendig forfattning. Selv mener jeg at det er mye man kan drive med å fortsatt ha gården til å gå i +, ettersom det ikke finnes gjeld på gården. Er kvinne og under 35 år, å har derfor mulighet til å få en del støtte gjennom innvoasjon Norge. Lurer på om andre har opplevd noe lignene, å evnt. hvordan dere gikk frem? i følge landbrukskontoret i kommunen er det en odelsgård, men som sakt har de andre arvingenes advokat konkludert med at det ikke er det lengre.
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...