Jump to content

Inntektsmuligheter på småbruk


Guest

Recommended Posts

Eg ynskjer å kjøpa eit småbruk innan kort tid og lurar litt på kva for inntektsmoglegheitar eg har på dette småbruket.

 

Bruket består av ca 40daa gras samt at ca 30daa er leigd i tillegg. Det er også skog på ca 60daa som om ikkje mange år er klar for hogst.

Det er idag ikkje dyr på garden og driftsbygninga eignar seg ikkje til stort anna enn sau/geit. Skogen ligg dårleg til i terrenget mtp. å få hogd det. Det er bratt noko som fører til at det vil bli ei kostbar hogst.

 

Utanom garden ynskjer eg å fortsetje i 100% jobb. Men eg ynskjer å få mest mogleg ut av garden også.

 

Med garden fylgjer det også eit område på ca 4daa som eignar seg dårleg til både skog og gras, denne delen lurar eg på om er mogleg å selje som tomtar, slik at pengane som kjem inn kan brukast på å satsa på noko meir aktuelt på sjølve garden. Skogen kan for meg også vera aktuelt å selja, då eg veit om naboar som har interesse og fleire resursar for å drive skogen på ein skikkeleg måte.

 

Med andre ord lurar eg på kva eg kan få ut av ein gard med ca 70daa gras totalt, samt ca 25daa innmarksbeite - i tillegg til fulltidsjobb ved sida?

Link to comment
Share on other sites

Guest billy_the_kid_1
Først og viktigest av alt ikkje selg noe av småbruket! Om du ikkje har fortjeneste på og få eit firma til å ta ut skogen. Kan du få eitfremtidig beite her til sau eller juletrefelt/ pyntegrønt. Du kan tjene penger på bier og på bruket. Ellers er grønsaker aktuelt.
Link to comment
Share on other sites

Eit framtidig beite til sau kan sikkert vera ein god ide. Juletrefelt veit eg ikkje om er så aktuelt, ihvertfall ikkje med det fyrste sidan det då må investerast store summar i byggjing av traktorveg opp til området.

 

Er salg av skog på rot eit alternativ? Eller er dette enda mindre lønnsomt?

Har blitt fortald at sjølve tømmeret kan ha ein verdi på kanskje 400 000, men at det å få firma til å hogge, samt byggja traktorveg vil kunna kosta bortimot like mykje...

Eg veit ikkje korleis dei prisar og summar rundt hogst og salg av skog er?

 

Angåande grønnsaker: Kor stort/lønnsomt kan ein driva med grønsaker dersom ein har fulltidsjobb i tillegg?

Link to comment
Share on other sites

Har ikke lyst til å være negativ, men realistisk vil du nok ikke sitte igjen med allverden overskudd på et slikt bruk uansett produksjon, dessverre. nøkkelen til dette er kostnader til traktor/maskiner og utstyr. Dette må i så fall holdes på et absolutt minimum. Ofte vil kostnadene likevel spise opp det som blir av inntekter.

Samarbeid mest mulig om utstyr med andre, kjøp brukt, se på hva annet du kan bruke eks traktor til etc.

På den andre siden kan det være mange verdier som ikke dreier seg om penger med en slik boplass/arbeid.

Lykke til !

Link to comment
Share on other sites

60 dekar med juletre trenger du ikke noe skogsvei for, det drar du da ned for hånd. Samle slekt og venner og inviter til dugnad. Du kan uansett dele området i flere deler så du har litt å selge hvert år. Men hvis du trenger skogsvei likevel for å ta ut tømmeret så er det jo greit. Se om naboer også kan utnytte veien og finn beste trase sammen med dem, så får du delt utgiftene også da de også kan nytte skogsveien til skogen sin. Sauebeite kan være aktuelt. Ville kanskje basert meg på noe som du kan selge livdyr av med såpass lite område. Nisjeproduksjon a la dexterkyr, boergeit, vernede saueraser etc. Evt honning.
Link to comment
Share on other sites

Har du tilgang til utmarksbeite? Har garden del i felles beiteområde? I såfall kan du lett fore 140 vinterfora sau på 70 daa slåttemark dersom avlingane er gode. Men då må du ha fjøs sjølvsagt. Og 25 daa innmarksbeite blir altfor lite til vår og haustbeite, så då må du kanskje leige beite av nokon?
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...