Jump to content

Jordleiepriser


Guest

Recommended Posts

Som fersk jordeier har jeg noen spørsmål ang jordleiepriser. Jordflekken i Nord-Trøndelag er på 33 mål og ligger forholdsvis flatt. Jorda inneholder nok litt leire og det er i senere år dyrket både korn og potet her.

Leier betaler idag kr 159,10,- pr mål, noe jeg har forstått er i minste laget.

Hva mener dere her inne er riktig pris for slik jord?

Ved kontrakt, pleier denne å inneholde en fast pris eller varierer den etter hva som dyrkes (potet eller korn)?

Hvordan defineres god og dårlig jord og er det mulig å finne ut om jorda er god.

Har lest litt på denne siden og er litt i tvil om hva jeg bør forvente:

http://www.slf.dep.no/portal/page?_pageid=53,418330&amp\;_dad=portal&amp\;_schema=PORTAL&amp\;p_d_i=-201&amp\;p_d_c=&amp\;p_d_v=2150&amp\;p_d_i=-181&amp\;p_d_c=&amp\;p_d_v=2150&amp\;p_d_i=-121&amp\;p_d_c=&amp\;p_d_v=11056

Link to comment
Share on other sites

Som fersk jordeier har jeg noen spørsmål ang jordleiepriser. Jordflekken i Nord-Trøndelag er på 33 mål og ligger forholdsvis flatt. Jorda inneholder nok litt leire og det er i senere år dyrket både korn og potet her.

Leier betaler idag kr 159,10,- pr mål, noe jeg har forstått er i minste laget.

Hva mener dere her inne er riktig pris for slik jord?

Ved kontrakt, pleier denne å inneholde en fast pris eller varierer den etter hva som dyrkes (potet eller korn)?

Hvordan defineres god og dårlig jord og er det mulig å finne ut om jorda er god.

Har lest litt på denne siden og er litt i tvil om hva jeg bør forvente:

http://www.slf.dep.no/portal/page?_pageid=53,418330&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_d_i=-201&p_d_c=&p_d_v=2150&p_d_i=-181&p_d_c=&p_d_v=2150&p_d_i=-121&p_d_c=&p_d_v=11056

Link to comment
Share on other sites

Viss det har vært pototdyrking der er det bra jord. Jeg leier ut jord for 900kr/dekar for potet og 1500 kr/dekar for gurot. Du er i Nord-Trøndelag og da er detstor etterspørsel etter god jord. Det du driver med er gratis utleie av jorda di. Korn ligger på 350 til 400 i leie.
Link to comment
Share on other sites

Takker for svar her inne. Jeg tenker på ingen måte å flå bonden på grunn av dette selv om jeg tenker å justere jordleia noe da den ikke er justert siden ca 1980.

Rune, din mening har ingen interesse og bare forsurer. Det er ihvertfall min mening.

Link to comment
Share on other sites

Guest Faile_1

Prisane varerer vel her som med alt anna avhengig av tilbod og etterspørsel. Rune bur vel i eit område som eg, der alternativet er gjengroing eller beitepussar. Då skal bonden som leiger ut vere glad for at nokon held dyrkamarka i hevd, grøfter og nydyrker alt etter kva som er naudsynt.

 

Dersom det er rift om dyrkamarka, og ein har fleire intresentar aukar jo prisen der etter. Hør med andre som leiger ut i same området?

 

Prisen du nemner er jo lavare enn driftstilskotet vil eg tru, så då får jo den som driv jorda for deg betalt for å drive den.

Link to comment
Share on other sites

Hvor står dette i jordloven eller odelsloven. Kan ikke finne noe om dette på lovdata med flere søkeord (leie,utleie,forpakting) som søker gjennom hele jord/odelsloven...

 

Mulig det står et annet sted..noen som vet?

Link to comment
Share on other sites

Guest helmer_1

§ 8. Driveplikt

 

Jordbruksareal skal drivast. Ny eigar må innan eitt år ta stilling til om han eller ho vil drive eigedomen sjølv eller leige bort jordbruksarealet etter føresegnene i andre ledd.

 

Driveplikta kan oppfyllast ved at arealet vert leigd bort som tilleggsjord til annan landbrukseigedom. Det er ein føresetnad for at driveplikta er oppfylt ved bortleige at leigeavtala er på minst 10 år om gongen utan høve for eigaren til å seie ho opp. Avtala må føre til driftsmessig gode løysingar og vere skriftleg. Avtaler som fører til driftsmessig uheldige løysingar, kan følgjast opp som brot på driveplikta. Ei leigeavtale som er i strid med andre, tredje eller fjerde punktum, kan ikkje gjerast gjeldande mellom partane eller i høve til offentlege styresmakter.

 

Finn departementet at jordbruksareal ikkje vert drive, kan eigaren påleggjast å leiga jorda bort for ei tid av inntil 10 år, eller at jorda skal plantast til med skog, eller tiltak av omsyn til kulturlandskapet. Om pålegg ikkje er etterkome når fristen er ute, kan departementet gjera avtale om bortleige av heile eller delar av jorda for ei tid av inntil 10 år.

 

Endra med lover 8 des 2006 nr. 68 (i kraft 1 jan 2007, etter res. 8 des 2006 nr. 1361), 19 juni 2009 nr. 98, se dens IX (i kraft 1 juli 2009, etter res. 26 juni 2009 nr. 848).

 

§ 8a. Fritak frå driveplikt

 

Departementet kan etter søknad gi fritak frå driveplikta etter § 8 anten heilt ut eller for ei viss tid.

 

Ved avgjerd av søknaden skal det leggjast vekt på kor viktig det er å halde jordbruksarealet i hevd, på bruksstorleiken, avkastningsevna på arealet og på om det i området der eigedomen ligg, er bruk for jordbruksarealet som tilleggsjord. Det skal òg leggjast vekt på søkjaren sin livssituasjon.

 

Føyd til med lov 19 juni 2009 nr. 98 (i kraft 1 juli 2009, etter res. 26 juni 2009 nr. 848).

Link to comment
Share on other sites

Jordleiemarkedet i Nord-Trøndelag er omtrent like ille som i Rogaland.

Pris-skalaen toppes av gulrot, og gras utgjør bunnen. Men også grasjord leies ut for 550 kroner i enkelte områder.

Det gir selvsagt en stygg forenhetspris, men dersom du er i den heldige situasjon at du får 4,55 i sonetillegg på kjøttet, så er det bare å måke på. En okse på 280 kg gir et sonetillegg på 1274 kroner. Dersom oksen fores slik okser skal, (4FEm kr.for pr dag) trengs det 1100 FEm grovfor for å få oksen slaktemoden.

Med noen lunde gode avlinger produserer du dermed dette grovforet på 2 daa.

-Og kan følgelig betale vel 630 kr mer i jordleie uten å komme dårligere ut enn en produsent som ikke får sonetillegg.

Dette regnestykket tilsier at sonetillegget er med og lager T E X A S i grenseområdene for sonetillegg , og at gjeldende tilskuddspolitikk ikke er i takt med strukturutviklingen i landbruket. Grovforbasert husdyrproduksjon utenfor sonetillegg-grensa går en sakte død i møte hvis det ikke blir gjort noe med denne syke ordningen.

Hvor mange millioner kroner havner i bøndenes lommer på grunn av sonetillegg utbetalt for kjøtt som er produsert av gras dyrket på jord som i utgangspunktet ikke er berettiget sonetillegg?

Dette er en problemstilling som må under lupen før årets jordbruksforhandlinger.

Link to comment
Share on other sites

leieprisene varierer innen nord-trøndelag også. Innherredsområdet og frosta har høye leiepriser, mindre sentrale områder(også på innherred) har ikke samme prispress på leiejord. Her jeg holder til er 150 kr/daa ikke en unormal leiepris.
Link to comment
Share on other sites

Guest larsen_1
eg syns det er helt greit og betale noen kr pr mål, når en leier jord, det med 10 års kontrakt har vel ingen nting med tilskudde og gjøre. det er vel mere for at folk skal få konsesjon, hvist jeg ikke tar helt feil.
Link to comment
Share on other sites

Guest Faile_1

Kanskje det er litt forskjell på kor grundig landbrukskontoret handhevar reglane. Står ikkje noko om leigejord i veiledningsheftet for produksjonstilskot så vidt eg kan sjå.

 

Men 10 års leigekontrakt har i vertfall ikkje noko med konsesjon og gjere. Les linken som blei lagt ut av Helmer... Ser ut her som det er utleigar som pliktar å ha ei tiårs utleigeavtale, dersom ikkje kan kommuna komme å krevje tiltak.

Link to comment
Share on other sites

Guest larsen_1

skal en ikke drive gården selv er jeg meget sikker på at en må ha en langtids kontrakt på utleie av jord for og få konsesjon.

en må jo bo på gården for og få i orden bo plikten også

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Tenkte jeg skulle kr. 600,-/mål for utleie av jorda mi her. Det er blant de bedre steder på Østlandet. Jeg mister vel alle tilskudd da?
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...