Jump to content

Dobbel odel


Guest

Recommended Posts

Hei er det noe som heter å bruke opp odelsretten sin?

Hvis en person tar over en gård, kan vedkommende da ta over en annen gård om man også har odel til denne gården?

Link to comment
Share on other sites

Guest Geirtor_1

Hei er det noe som heter å bruke opp odelsretten sin?

Hvis en person tar over en gård, kan vedkommende da ta over en annen gård om man også har odel til denne gården?

Link to comment
Share on other sites

Guest Oddbjørn_1
Du har odelsrett bare en gang fra samme slektsleddet. Det vil si, at hvis din far eier to separate eiendommer som ikke har vært drevet som en enhet, så har du ikke odelsrett til først den ene gården og så til den andre noen år etterpå. Men hvis du har overtatt en gård etter faren din først, så har du fortsatt odelsrett til en eiendom fra f.eks. onkelen din eller fra morfaren din. Men vær klar over at eiendommen må ha vært i slekta i 20 år før det er opparbeidet odel på den. Tenk deg at onkelen din kjøper en gård på det frie markedet, som altså ikke har vært i familien. Da går det 20 år før det er odel på gården. Onkelen din opparbeider odelsrett kun til sine barn, altså dine søskenbarn, men ikke til deg. Besteforeldrene dine må ha eid gården, hvis du skal ha odelsrett på den.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Liten korreksjon: I en søskenflokk der eldstemann tar over en gård har han/ henne ikke lenger bedre odel enn yngere søsken hvis det skulle dukke opp en annen gård i familien. Han/henne kommer da inn i rekkefølgen etter yngste søsken. Han/hun har fremdeles odel. Ihvertfall slik jeg forstår det av å lese loven.
Link to comment
Share on other sites

Guest Oddbjørn_1
Det stemmer som du sier Håvard. Jeg har kanskje uttrykt meg litt uklart. Har du brukt odelsretten din en gang, så går du ikke lengre foran dine yngre søsken. Men i eksempelet mitt så mente jeg at du fortsatt har odelsrett hvis eiendommen blir solgt ut av slekta. Dine yngre søsken har da bedre odel, men er ikke de interessert så er det fritt fram for deg. Vær også klar over at de odelsberettigede har en frist på ett år på seg etter at gården er solgt, til å kreve den tilbake på odel. Før i verden var fristen to år, men nå er det ett år.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

http://www.bondelaget.no/konsesjon/endringene-i-odelsloven-konsesjonsloven-og-jordloven-article48512-293.html

 

1.7 Odelsløsningsfristen

Løsningsfristen er endret til 6 måneder. Fristen kan imidlertid reduseres helt ned til to måneder ved forhåndstilbud etter § 20.

 

Det løper som kjent ingen frist når den odelsberettigedes ektefelle sitter med hjemmelen, jf § 47. Dette unntaket er nå utvidet til også å omfatte samboere.

Link to comment
Share on other sites

Guest Oddbjørn_1
Ved litt søking på nettet ser jeg også at fristen er 6 måneder. Da jeg var involvert i en slik overdragelse for noen år siden var det ett år, beklager.
Link to comment
Share on other sites

Guest Geirtor_1
Så om man tar en gård på odelsrett fra far.. Da kommer man sist i rekka ved odel nummer to, fra eksempelvis onkel\'\'s gård?
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

§ 14. Odelsprioritet når odelsjorda består av fleire eigedomar

 

Mellom sysken og deira liner gjeld føreretten til odelsjord berre ein eigedom.

 

Den som frå nokon av foreldra eller frå slektningar elles i rett oppstigande line har tatt over ein eigedom som fyller krava til odlingsjord, har ikkje førerett til fleire odelseigedomar, så lenge yngre sysken eller deira liner ikkje har fått kvar sin. Det same gjeld når nokon frå eigne sysken eller sysken av foreldra har tatt over eigedom som han har odelsrett til. Slik er det også der nokon av etterkomarane hans har tatt over eigedom frå slektningar i rett oppstigande line eller frå sysken av han.

 

Likt med overtaking som nemnt blir rekna at slik eigedom er løyst på odel eller kjøpt på tvangssal.

 

Odelsrett kan likevel gjerast gjeldande etter dei vanlege reglane, dersom rettshavaren tilbyr dei yngre syskenlinene å overta den første eigedomen for ein pris som blir fastsett ved skjøn. Han har rett til å gå frå tilbodet etter at prisen for begge eigedomane er endeleg fastsett.

 

Dersom det er fleire eigedomar etter at kvar line har fått sin, går føreretten etter prioritetsrekkefølgja i 13, og reglane ovafor i denne paragrafen

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...