Jump to content

Hvor blir bruk av åsetestakst registrert?


Guest

Recommended Posts

Si at man skal overta en eiendom behaftet med odel, og dermed får åsetestakst (75% av takst). Jeg regner med at dette er noe man blir enige om privat arvingene imellom, men blir denne taksten registrert noe sted? Jeg har aldri arvet noe så jeg kjenner ikke til formalia.

 

Hva skjer i så fall om odel (med boplikt) på eiendommen forsvinner senere (ved lov eller andre forhold) ; må man tilbakebetale fordelen man fikk? Da vil vel ofte verdien på eiendommen også stige.

Link to comment
Share on other sites

Hvis du arver, så trenger du ikke &quot\;bli enig&quot\; med medarvingene om åsetesfradraget, det er på 25% og noe den med åsetesretten har krav på -men _grunnlaget_ for fradraget, altså taksten, er det mulig å krangle om. Og om den som overtar ikke er den med best odels (og åsetes-) rett, så blir det selvsagt enda mer å krangle om...

 

Om man overtar før far/mor dør, så er det selgeren du blir enig om prisen med -medarvingene er strengt tatt ikke part i saken. (ikke får det blir spørsmål om man har fått en gave eller forskudd på arv, og det blir ikke før ved arveoppgjøret.)

 

Både dokumentavgiftsgrunnlag (som er takst uten åsetesfradrag -merk at det altså skal betales dokumentavgift av de 25% man får i avslag...) og kjøpesummen (inkludert gave/forskudd på arv*, verdi av borett/kår og overtakelse av lån) skal føres opp på skjøtet, og differansen mellom disse to regnemåtene blir da åsetesfradraget.

 

*) i alle fall var det slik før\; om det har blitt noe endring her i forbindelse med det som skjedde når arveavgiften ble fjernet, det har jeg ikke oversikt over. Det kan tenkes at kjøpesummen etter de nye reglene nå bare skal beregnes/oppgis som verdi av borett/bruksretter pluss det man faktisk betaler (lån+egenkapital).

Link to comment
Share on other sites

Guest odelsgutt81_1

Dette er et dødsbo, så jeg trodde at taksten som ble brukt til å beregne åsetestakst av måtte være satt av takstmann. Problemet er at taksten ligger over markedspris i området, så da forstår jeg det slik at det går an å (forsøke) bli enige om et annet grunnlag. Vurderer å legge ut eiendommen for salg for å se hva slags bud vi får.

 

Ref opprinnelig innlegg\; vet du hva som skjer om man i ettertid (etter overtagelse) får omregistrert eiendommen til ikke å ha odel? Får det noen tilbakevirkende kraft på andre ting?

Link to comment
Share on other sites

Så vidt jeg vet får det ikke i utgangspunktet noen slik virkning, med mindre det er tatt inn en klausul i kjøpekontrakten om at eventuell fortjeneste skal deles med andre (eksempelvis søsken) om eiendommen videreselges innen X antall år. Det har stått noe i Nationen relativt nylig (en måneds tid, anslagsvis -men fant det ikke på nettsidene..) om en rettssak som handlet om nettopp det.

 

Ser at jeg har skrevet at man &quot\;har krav på&quot\; 25% åsetesavslag i forhold til odelstakst\; det stemmer visst ikke helt i forhold til odelslovens §56 om åsetestakst, men er så vidt praktisert at det nærmest må regnes som sedvane.

&quot\;Åsetesarvingen har krav på at det _ved skjøn_ blir fastsett ein overtakingspris som er rimeleg etter dei tilhøva som ligg føre. Verdsetjinga skal gjerast med særleg tanke på at overtakaren kan makte å bli sitjande med eigedomen. Åsetestakst må ikkje setjast høgare enn verdien av eigedomen ved odelstakst, jf. § 49.&quot\;

 

Interessant nok, så sier odelslovens §66 at odelstakst (og åsetestakst, ref. altså teksten &quot\;ved skjøn&quot\; i §56 over) ikke fastsettes av takstmann, men ved rettslig skjønn:

&quot\;For sjølve odelstaksten gjeld reglane i skjønnslova kap. 1, så langt ikkje anna følgjer av dette kapitlet. Paragrafane 9, 10 og 21 gjeld ikkje.&quot\;

 

-men denne måten å fastsette odelstaksten brukes vel antakelig i praksis kun når noen faktisk har gått til odelsløsningssak, altså når en odelsberettiget krever å ta gården (fra en annen eier uten/med dårligere odelsrett).

Link to comment
Share on other sites

Hvem har taktstert gården da? Viktig at dette gjøres av folk med peiling på gårdsdrift og verdier ifm dette. Du kan evt få noen andre du stoler på til å takstere ?
Link to comment
Share on other sites

Der åsetestaksten til sjuende og slutt blir registrert er jo sjølmeldinga.

Der skal du jo oppgi både arv og erverv av fast eiendom.

Det er jo opp mot skattemyndigheten du får åsetesfradraget når verdien (ligningsverdien) på eiendommen skal fastsettes.

Link to comment
Share on other sites

Guest odelsgutt81_1
Gården er blitt taksert av takstmann med spesiale i landbrukseiendom, men siden gården er så liten i skog og jord, så er det i taksten lagt mesteparten av vekten på verdien av hovedhuset som bolig.
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...