Jump to content

Virkningsgrad trinnløs transmisjon Fendt Vario vs. NH AutoCommand


Guest

Recommended Posts

Da er første Profi-test av CNH sin trinnløse transmisjon publisert:

 

Det kan tyde på at verden går framover, iallefall innenfor trinnløse transmisjoner for traktorer...

NH 7070 Autocommand har inntill 5% mindre effektforskjell mellom kraftuttak og trekk-kraft på hjulene enn Fendt 415 Vario.

Forutsett at det er samme virkningsgrad fra motor til kraftuttak på begge traktorene, så er AutoCommand transmisjonen ett hakk bedre enn Vario-kassen når det gjelder virkningsgrad.

Link to comment
Share on other sites

Da er første Profi-test av CNH sin trinnløse transmisjon publisert:

 

Det kan tyde på at verden går framover, iallefall innenfor trinnløse transmisjoner for traktorer...

NH 7070 Autocommand har inntill 5% mindre effektforskjell mellom kraftuttak og trekk-kraft på hjulene enn Fendt 415 Vario.

Forutsett at det er samme virkningsgrad fra motor til kraftuttak på begge traktorene, så er AutoCommand transmisjonen ett hakk bedre enn Vario-kassen når det gjelder virkningsgrad.

Link to comment
Share on other sites

Hehe, blir alltid en stor debatt hvis det er snakk om hvor bra Fendt sin transmisjon er. Men når noen kommer med motsatte bevis er det ganske stille på debatten:p CNH sine trinnløse transmisjoner er et steg videre i utviklingen og snart kommet det en ny utgave som får plass i T6000 serien :)
Link to comment
Share on other sites

Testene står i magasinet \&quot\;Profi Tractor International\&quot\;. Selges i enkelte Narvesenbutikker, og på nettsiden profi.com.

Fendt 415 er testet i Mai 2009 utgaven, og NH 7070 i Okt 2010 utgaven.

 

Bedre gardsdrift kjøper mange av disse testene, og det er mulig at Fendt 415 testen har vært publisert, tipper at NH7070 testen kommer i nærmeste fremtid.

Link to comment
Share on other sites

Ikke for opptre som noen ihuga Fendt forsvarer,men hadde det ikke vært mer reelt og sammenligne 7070 med Fendts 820? NH 7070 har,i følge AK`s hjemmeside en 6 sylindret motor på 225hk mens Fendt 415 har en 4sylindret motor på ca.160hk.Etter min ringe forstand må vel effekt tapet bli mindre jo større motor du har forran transmisjonen.Og det er vel samme transmisjonen på 415 og 820?

Bare for å få det på det rene:For min del er CNH vel så aktuell som Fendt ved neste handel.

Link to comment
Share on other sites

Jeg får vel prøve å forklare hvorda jeg tenkte i mitt forige innlegg:Den effekten som forsvinner i transmisjoner gjør det via diverse \&quot\;hindre\&quot\; i transmisjonen.dvs.Drev,pumper og diverse oljestyringer.Så da tenkte jeg att en større motor har mer reserver til å føre kraften fra motoren igjennom disse \&quot\;hindrene\&quot\;.

 

Det kan godt hende idefox har rett,men jeg har merket att i traktorer med samme transmisjon er de med de minste motorene uforholdsmessig latere kontra de litt større.Det beste eksemplet jeg har på dette er vel på Fendt\;prøvde 716 for noen år siden og det var en kruttønne av en traktor.Rask i aksen og seig i bakkene.Så i høst fikk vi prøve 412 å da ble jeg egentlig litt skuffet for traktoren var rett og slett lat.Selvfølgelig er det en traktor med 40 hk mindre,men selv med tom traktor ga den seg fort i motbakke.Trodde kansjke større transmisjontap var grunnen til dette,for kan egentlig 40hk skille så mye??

Link to comment
Share on other sites

Det meste av effekttapet er nok avhengig av den effekten som går gjennom transmisjonen. Tapet finnes igjen som varmeproduksjon pga. friksjon i hydrostat,lager og drev. Beste beviset på det er at oljen blir mye varmere når traktoren jobber hardt, og behovet for oljekjøling blir derfor også større. Jekker en opp hjulene må traktoren stå og gå i lang tid før oljetemperaturen i girkassa når normal arbeidstemperatur.
Link to comment
Share on other sites

Guest Oddbjørn_1

I diskusjonen mellom Idefox og 6470 om effekttapet er større eller mindre med en stor motor, så vil jeg si: Dere har litt rett begge to.

Tenk at vi har to traktorer med den samme transmisjonen, men den ene har mye høyere effekt enn den andre. Den minste har 140 hk mens den største har 220 hk. Begge traktorene drar alt de orker opp den samme bakken, med omtrent samme tilhengerne. Alt utstyret som er med og roterer uansett i traktoren, går like tungt i begge traktorene. Det er f.eks. kraftuttaksdrev FØR Pto kløtsjen, drift av smøre- og servopumper i hydraulikk og gear, dynamoen og aircondition osv. La oss si at det stjeler 15 hk. Da blir det borte 15 hk på begge to. I prosent blir det effekttapet større på den minste traktoren. Så har vi sluttdrev og kronhjul/pinjong, som går tyngre dess mer press det blir på lagrene i dem. Det gjelder jo forsåvidt også øvrige drev i girkassen.

Det effekttapet må bli større på den med størst motorkraft, både i prosent og i rene hk.

Så har vi hydrostatens effekttap som skyldes indre lekkasjer i pumpe og motor. Det effekttapet vil øke når belastningen blir større, fordi mer olje vil klare å trenge seg forbi stemplene. Når oljen blir varmere og tynnere så lekker det mer forbi, men tynnere olje gjør samtidig at selve \&quot\;piskingen\&quot\; av oljen går noe lettere. Derfor taper transmisjonen mere krefter jo hardere den belastes. Men, på den annen side vil en med større motor klare å kjøre opp bakken med høyere utveksling. Og for Fendt sin del er høyere hastighet ensbetydende med høyere virkningsgrad. De andre merkenes transmisjoner har virkningsgrad som varierer opp og ned i hastighetsskalaen ettersom de veksler gruppegear. Uansett så vil den største traktoren ha et gunstigere vekt/effektforhold og har dermed forholdsvis mindre daujern å dra på. Det vil gjøre at den største modellen alltid føles mye kvikkere enn den minste i en traktorserie.

Link to comment
Share on other sites

Jeg synes også at det er virkelig betenkelig at de som tester disse traktorene må teste en 4 sylindra traktor hos Fendt, og en stor 6 sylindra traktor hos konkurrenten for å få Fendt til å tape for en gangs skyld!!

 

Eller for å vinkle det på en annen måte!! Det sier vel heller hvor bra Fendt egentlig er!!

Link to comment
Share on other sites

Mer om: Farm Progress Show Farm Progress Vis

You\'\'\'\'ve Heard all the usual tactics for using less tractor fuel: Change the oil, clean the air filters, inflate the tires. Du har hørt alle de vanlige taktikken for å bruke mindre drivstoff traktor: Bytt olje, rense luftfiltre, blåse opp dekk. But there\'\'\'\'s one operating procedure that can significantly reduce fuel costs, without spending a dime. Men det er en prosedyre som kan redusere drivstoff kostnadene, uten å bruke en krone. It\'\'\'\'s a simple matter of watching how you operate your tractor: Shift up and throttle back. Det er et enkelt spørsmål om å se på hvordan du bruker traktoren din: Shift opp og senke farten.

 

Advertisement Annonse

The practice involves reducing engine speed 70 to 80% of rated engine speed and shifting to a faster gear to maintain the desired field speed and implement productivity. Praksisen innebærer å redusere motorturtallet 70 til 80% av nominelt turtall og skifte til en raskere gear for å opprettholde ønsket felt hastighet og implementere produktivitet.

 

?Tractors are normally a little oversized for the implement they are using,? says Roger Hoy, director of the Nebraska Tractor Test Lab. \&quot\;Traktorer er normalt litt overdimensjonert for implementere de bruker, sier Roger Hoy, direktør i Nebraska Tractor Test Lab. ?Rather than run at full throttle, shift a gear or two up and reduce the throttle. \&quot\;Heller enn å kjøre på full gass, gir et gir eller to opp og redusere throttle. That action alone will bring some significant fuel savings.? Handlingen alene vil gi noen betydelige drivstoff besparelser. \&quot\;

 

That\'\'\'\'s the idea behind the newer infinitely variable transmissions (IVTs) and continuously variable transmissions (CVTs). Det er ideen bak den nyere trinnløs girkasse (IVTs) og kontinuerlig variabel transmisjon (CVTs). ?Research done at the Nebraska Tractor Test Lab indicates that there can be up to a 40% fuel savings,? Hoy says. \&quot\;Forskning gjort ved Nebraska Tractor Test Lab viser at det kan være opp til en 40% drivstoff besparelse,\&quot\; Hoy sier.

 

The beauty of this tactic is that it can be used with any activity, although fuel savings will vary depending on the task. Det fine med denne taktikken er at den kan brukes med enhver aktivitet, selv om drivstoffbesparelse vil variere avhengig av oppgaven. ?Realistically, someone could expect a 10 to 15% savings by religiously following the shift up, throttle back tactic,? Hoy says. \&quot\;Realistisk, kan noen regne med en 10 til 15% besparelser ved religiøst etter endringen opp, throttle tilbake taktikk,\&quot\; Hoy sier. ?If you are doing something that requires the power, you may not see as much of a savings. \&quot\;Hvis du gjør noe som krever kraft, kan du ikke se så mye av en besparelse. But when you are running at a higher rpm and don\'\'\'\'t need the power for the job, you\'\'\'\'re just wasting fuel.? Men når du kjører på et høyere turtall, og trenger ikke strøm for jobben, du bare kaster bort drivstoff. \&quot\;

 

The bottom line is operating the engine at its lowest speed with the power to do the job. Poenget er at motoren er på sitt laveste hastighet med makt til å gjøre jobben. That\'\'\'\'s when fuel efficiency is the highest. Det er da drivstoff effektivitet er den høyeste.

 

Robert Grisso, extension engineer at Virginia Tech, says the shift up, throttle back (or gear up and throttle down) action is typically used on light load operations, or those that require less than 65% of full engine power. Robert Grisso, utvidelse ingeniør ved Virginia Tech, sier skifte opp, throttle tilbake (eller gir opp og throttle ned) handlingen brukes på lett belastning operasjoner, eller de som krever mindre enn 65% av full motorkraft. Guidelines say to stay within the engine rpm working range specified in the operator\'\'\'\'s manual\; select a faster gear to maintain travel speed and implement productivity while reducing engine rpm\; and don\'\'\'\'t overload the engine. Retningslinjer si å holde seg innenfor motorturtall arbeidsområdet angitt i bruksanvisningen, velge et raskere gir for å opprettholde kjørehastighet og implementere produktivitet og reduserte turtall, og ikke overbelast motoren.

 

Consider the task Vurder oppgaven

Experts agree that producers may not always think about fuel efficiency while going about day-to-day operations, but considering the task at hand before sending a tractor out in the field can also save on diesel. Eksperter er enige om at produsentene ikke alltid tenke drivstofføkonomi mens de gikk om dag-til-dag operasjoner, men med tanke på oppgaven før du sender en traktor ute i felten kan også spare på diesel.

 

?If you have multiple tractors available, don\'\'\'\'t use a tractor bigger than necessary,? Hoy says. \&quot\;Hvis du har flere traktorer tilgjengelig, ikke bruke en traktor større enn nødvendig,\&quot\; Hoy sier. ?If I had a 250-hp and a 180-hp tractor available, I\'\'\'\'d be putting as much time as I could into the 180-hp tractor, simply because on average it will use less fuel. «Hvis jeg hadde en 250 hk og 180-hk traktor tilgjengelig, ville jeg være å sette så mye tid som jeg kunne inn i 180-hk traktor, rett og slett fordi i gjennomsnitt vil bruke mindre drivstoff. Save the larger tractor for the jobs where its power is really needed. Lagre større traktoren for jobbene der sin makt virkelig er nødvendig.

 

?The 220-hp might pull slightly faster,? he continues. \&quot\;The 220-hk kan trekke litt fortere, fortsetter han. ?But is an extra quarter mile an hour worth it to your operation versus how much fuel you will use?? \&quot\;Men er en ekstra kvart mile en time verdt det til drift versus hvor mye drivstoff du vil bruke?\&quot\;

 

However, a larger tractor sized properly for a light load may use the same amount or less fuel as a tractor half the size operating at full load. Men størrelse en større traktor riktig for en lett last kan bruke samme mengde eller mindre drivstoff som en traktor halve størrelsen drift ved full last. ?Specific fuel consumption can vary widely for individual tractor models,? Grisso says. \&quot\;Spesifikt drivstofforbruk kan variere mye for individuelle traktor modeller,\&quot\; Grisso sier. ?Keep accurate records of the fuel usage of all tractors under a variety of operating conditions. \&quot\;Hold nøyaktig oversikt over drivstoff bruk av alle traktorer under en rekke ulike driftsforhold. With accurate records, you can select the most economical tractor for a specific operation.? The University of Nebraska Tractor Test Lab reports are a useful resource when making an efficiency selection, he adds. Med en nøyaktig oversikt, kan du velge den mest økonomiske traktoren for en bestemt operasjon. \&quot\;The University of Nebraska Tractor Test Lab-rapporter er en nyttig ressurs når du gjør en virkningsgrad valg, legger han til. (See ?The Most Fuel-efficient Tractors,? page 21.) (Se \&quot\;Den mest drivstoffeffektive Traktorer,\&quot\; side 21.)

 

New equipment Nytt utstyr

Newer tractors are also, on average, more fuel efficient. Nyere traktorer er også, i gjennomsnitt, mer drivstofføkonomisk. More efficient engines and better transmissions, including the newer IVTs (John Deere) and CVTs (AGCO), take the guesswork out of operating machinery at the right speed and rpm. Mer effektive motorer og bedre sendinger, inkludert de nyere IVTs (John Deere) og CVTs (AGCO), tar gjetting ut av drift maskiner til riktig hastighet og rpm. ?Newer transmissions clearly give a big fuel savings,? Hoy says. \&quot\;Nyere girkasser åpenbart gi en stor drivstofforbruket,\&quot\; Hoy sier.

 

Another new technology that can be a big fuel saver is GPS autosteering. En annen ny teknologi som kan være en stor drivstoff saver er GPS Autostyring. ?The GPS systems reduce the time in the field\; you\'\'\'\'re not going over the same ground twice,? Hoy explains. \&quot\;GPS-systemer redusere tiden i feltet, du er ikke gå over den samme bakken to ganger,\&quot\; Hoy forklarer. ?Not only are you saving time to do the task, but our studies show that you can reduce fuel consumption by 5 to 10% as well.? \&quot\;Ikke bare er du sparer tid til å gjøre oppgaven, men våre studier viser at du kan redusere drivstofforbruket med 5 til 10% i tillegg.\&quot\;

 

If you\'\'\'\'re in the process of purchasing a newer tractor, Hoy says the Nebraska Tractor Test Lab reports indicate a tractor\'\'\'\'s fuel use based on drawbar performance. Hvis du er i ferd med å kjøpe en nyere traktor, sier Hoy den Nebraska Tractor Test Lab rapporter indikerer en traktorens brensel basert på drag ytelse. The reports also include information on PTO performance and fuel data. Rapportene inneholder også informasjon om PTO ytelse og drivstoff data. ?PTO performance is more closely related to engine performance and will provide additional information to help compare tractors,? Hoy says. \&quot\;PTO ytelse er nærmere knyttet til motorytelse og vil gi ytterligere informasjon for å hjelpe sammenligne traktorer,\&quot\; Hoy sier. ?While we conduct drawbar testing officially between 40° and 80°, the PTO air temperature is more tightly controlled, allowing even better tractor-to-tractor comparisons.? \&quot\;Mens vi utfører drag testing offisielt mellom 40 og 80 grader, er PTO lufttemperaturen mer strengt kontrollert, noe som gir enda bedre traktor-til-traktoren sammenligninger.\&quot\;

 

Producers can take many actions to save fuel. Produsentene kan ta mange tiltak for å spare drivstoff. ?But the practice that will show the most meaningful and most immediate fuel reduction is shifting up and throttling back,? Hoy says. \&quot\;Men den praksis som vil vise de mest betydningsfulle og mest umiddelbare drivstoffreduksjon er skiftende opp og kvele tilbake,\&quot\; Hoy sier. ?And that practice doesn\'\'\'\'t involve purchasing a new tractor.? \&quot\;Og at praksis ikke innebærer kjøp av ny traktor.\&quot\;

.

Link to comment
Share on other sites

Til Ang Variokasser, nå er ikke dette en test som NH T7070 er sammenliknet med en Fendt 415. Det er PL som laget denne diskusjon som sammenliknet disse to traktorene. Er det noen som har sett en test fra Profi på en Fendt 820?
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...