Du er her

Anonyms bilde
Gjest
Utleid jord, bindende kontrakt?

Har et lite gårdsbruk som det er bo og driveplikt på. Da jeg ikke driver gården så har jorda vært utleid til nabogården. Har skrevet en kontrakt pålydende 10 år på utleien. Pga endret familiesituasjon så ønsker vi nå å selge gården. Spørsmålet mitt er hvor bindende er jeg av kontrakten?
Kan jeg selge gården uten å bry meg om kontrakten eller må jeg selge gården med tekst, utleide jorder i 6 år fremover?

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Utleid jord, bindende kontrakt?

Har et lite gårdsbruk som det er bo og driveplikt på. Da jeg ikke driver gården så har jorda vært utleid til nabogården. Har skrevet en kontrakt pålydende 10 år på utleien. Pga endret familiesituasjon så ønsker vi nå å selge gården. Spørsmålet mitt er hvor bindende er jeg av kontrakten?
Kan jeg selge gården uten å bry meg om kontrakten eller må jeg selge gården med tekst, utleide jorder i 6 år fremover?

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Utleid jord, bindende kontrakt?

Det kommer jo helt an på avtalen, men du kan jo lese her: http://www.gardsdrift.no/asset/130/1/130_1.pdf

og her: http://www.gardsdrift.no/asset/21747/1/21747_1.pdf

se spesielt punkt 2 (\&quot\;Dersom det er aktuelt for eieren å starte egen drift før leietida utløper, kan det tas forbehold om dette ved en tilføyelse til dette punkt, f eks ?Avtalen kan sies opp med 2 års varsel dersom eieren skal starte egen jordbruksdrift på eiendommen.?\&quot\;) og 8 (\&quot\;Formuleringa forutsetter at kontrakten vil løpe sjøl om eieren selger eiendommen. En viktig forutsetning for gyldigheten av dette punkt er at den nye eieren er gjort kjent med avtalen før overtakelsen. Dersom leien skal opphøre ved et event salg, må dette avsnittet strykes (se pkt 2).\&quot\;)

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Utleid jord, bindende kontrakt?

Viss kontrakten er nokså ny litt usikker men tror det er 2 år tilbake. Er den skrevet etter det så er den bindende .
Da står den så sterkt att skal du selge må du selge den med heftelse ang leige på jorda,viss du ikke blir enig om noe annet med jordleiger.
Da regner eg med dere har brukt standar jordleige kontrakter.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Utleid jord, bindende kontrakt?

Så lenge det ikke er tatt forbehold som kan avslutte leieforholdet, så vil ny eier gå inn i den eksisterende leieavtalen.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Utleid jord, bindende kontrakt?

Takk for svar!

Vil det si at kontrakten ikke er personlig på ett vis? Den følger gardene?
Også på leietaker siden?
F.eks om leietagers sønn overtar så har han/de fortsatt gyldig kontrakt?

Glytzhkof_1s bilde
Glytzhkof_1
Logget av
Innmeldt: 26.02.2011
Re: Utleid jord, bindende kontrakt?

Det var då ein lang kontraktsperiode? Har den som leiger jorda lagt ned arbeid i å bearbeide den sidan den er leigd ut for eit så langt tidsrom?

Erlend_1s bilde
Erlend_1
Logget av
Innmeldt: 13.10.2010
Re: Utleid jord, bindende kontrakt?

Glytzhkof:
Hvis man skal overta en gard, men ikke drive selv så er det et krav til 10 års leiekontrakt for å oppfylle driveplikten og dermed få konsesjon.

Idefox_1s bilde
Idefox_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Utleid jord, bindende kontrakt?

Erlend: Må en skrive 10 år uansett for avtale om utleige av jord?
Vet det kom noen nye krav, men husker ikke hvordan det var.

Om jeg driver gården med eggproduksjon som vi har idag, og dermed ikke trenger jorda selv (dog spredearealet), er jeg nødt til å skrive 10 års avtale ved fornying?
Eller gjelder det kun en som overtar et bruk/småbruk og ikke skal ha noe drift selv, bare leie ut?
Vi har tidligere leid ut all jorda til en nabo, for 2-3 år siden ønsket han å leie bare litt, og dermed hadde vi planer om å drifte resten selv. Men så var det en annen nabo som fikk tilbud om å leie dette inntil videre. Har egentlig vel ikke noe avtale utover at vi tar det år for år. Kun fordi at 10 år er veldig lenge og vi har egentlig planer om å nytte jorda selv før sålenge har gått.
Ser for meg at han skal få ha jorda iallefall 5 år (fra han begynte å leie), alså 2.5 år til.
Ser ikke problem i å gjøre det slik sålenge det er greit for han.
På den andre side så kommer han ikke til å koste på noe utover ordinært \&quot\;vedlikehold\&quot\;, vil jo f.eks. ikke pløye jorda dersom han risikerer å kun få ha den 1 år til. Og det er jo forståelig. Men nå kan det stå et par-tre år til, så må det gjøres noe mer en å så i svor, så da passer det fint å overta det selv, ellers må han få gjøre det og få lenger avtale.
Så sånn sett er det jo greit med 10 års avtale, for da vet den som leier jorda at han kan \&quot\;investere\&quot\; i skikkelig vedlikehold sålenge han vet hvor lenge han har avtale. Evt måtte det jo vært en klausul om avkorting av leie dersom en tok jorda \&quot\;tilbake\&quot\; tidligere og leietaker hadde investert i omlegging.
Når det er sagt så tror jeg våres naboer har rimelig leie....\;)

Runes bilde
Rune
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Utleid jord, bindende kontrakt?

En kan selv skrive så lang kontraktstid som en blir enige om. Men, hvis naboen som driver skal investere i produksjonen krever banker/Innovasjon at bonden har tinglyste kontrakter med minst 10 års varighet før de innvilger noe. Dette med leiejord er et stort problem for landbruket i dag. Får ikke bonden som skal satse for framtiden sikre leiekontrakter eventuelt kjøpe jorden kan han heller ikke satse på framtiden.
Selv må jeg leie 70% av jorden min, og det er jo ingen som vil være med på å finansiere et nytt fjøs hvis jeg ikke har sikre leiekontrakter å vise til. Alternativet er at jeg ikke bygger og bare driver slik som nå med usikre kontrakter.
Nå skal det sies at jeg pr idag ikke betaler noen leie for jorden annet enn at jeg hjelper til noe med snørydding, gir bort noen sekker med potethjødsel og lignende, men jeg har da heller ikke noen form for kontrakt. Leiejorden min blir drevet godt og jeg legger ned ressurser på grøfting og lignende.
Men jeg vet med sikkerhet at hvis jeg skal ta lån og satse krever de leiekontrakt for å få dette til, og de jordeierne jeg har snakket med er positive til kontrakt på grunnlag av dette kravet den dagen jeg eventuelt satser.

Nå skriver du ikke noe om hvor stor gården din er og om det er aktuelt for noen å starte opp med noe drift der? Ofte kan det være like lønnsomt å prøve å få til en deling av gården, det vil si at du selger dyrket mark og eventuelt drivverdig skog til naboen, og så beholder du et bra gårdstun pluss en skogstei der ny eier kan hugge vinterbrensel og eventuelt sette opp en hytte.
Slik kan naboen sikre egen drift, du får ofte mere igjen i kroner og ny eier slipper å tenke på driveplikt.

Erlend_1s bilde
Erlend_1
Logget av
Innmeldt: 13.10.2010
Re: Utleid jord, bindende kontrakt?

Idefox:
Det er bare ved overtakelse av gård dette er et krav. Den som overtar gården må ha 10 års kontrakt for å oppfylle vilkårene i driveplikten og dermed oppfylle vilkårene som skal til for å få konsesjon til å overta.

Nye regler for driveplikt:

Det er kommet nye regler for driveplikten i landbruket. Disse gjør at driveplikten for en gård ikke lenger varer i fem år, men i hele gårdens levetid. Er ikke advokat, men slik som jeg tolker dette har det ikke tilbakevirkende kraft. Men for framtiden ønsker kommunene 10 års standard kontrakter av jord. Men kan ikke tvinge noen til dette slik som jeg ser det. Er ikke nnteressert å binde gården for 10 år selv, vertfall ikke jordleie. Kan skje mye på 10 år.
Det står om dette i en artikkel i bondevennen. Kan sende denne til deg?

Gardsdrift:
Kan ikke dere ta opp de nye reglene for bortforpaktning i de sidene der dere omhandler odel o.l?

Runes bilde
Rune
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Utleid jord, bindende kontrakt?

I denne saken er det jo et annet aspekt. Ved vanlig jordleie sitter det en familie og leier bort. Denne familien har bånd til gården og ønsker ikke å selge fordi dette er slektsgården og \&quot\;barn eller barnebarn kan finne på å starte opp igjen\&quot\;... I disse tilfellene ønsker de ikke å selge noe.
Men ved et salg av hele gården betyr ikke disse følelsene noe og det bør være aktuelt å gjøre slik jeg antyder.
Det kan godt hende at selger får vel så mye økonomisk igjen for å dele opp og selge, det kan godt være en fordel for kjøper av gården å slippe all denne jorden som han ikke greier å drive likevel og det er absolutt en fordel for bonden som kan sikre driftsgrunnlaget for egen gård. Altså en vinn-vinn situasjon for alle.
Og uansett må ny eier av gården enten finne på noe å bruke jorden til selv for å oppfylle driveplikten eller han må tegne en ny 10 årskontrakt med naboen for å oppfylle den samme driveplikten.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Utleid jord, bindende kontrakt?

Erlend skrev: \&quot\;Men kan ikke tvinge noen til dette slik som jeg ser det.\&quot\;

Jo, det kan de. Eller rettere sagt\; ikke kommunen, men LMD.
Sjekk jordloven §8.

\&quot\;Det er ein føresetnad for at driveplikta er oppfylt ved bortleige at leigeavtala er på minst 10 år om gongen utan høve for eigaren til å seie ho opp. Avtala må føre til driftsmessig gode løysingar og vere skriftleg. Avtaler som fører til driftsmessig uheldige løysingar, kan følgjast opp som brot på driveplikta. Ei leigeavtale som er i strid med andre, tredje eller fjerde punktum, kan ikkje gjerast gjeldande mellom partane eller i høve til offentlege styresmakter.

Finn departementet at jordbruksareal ikkje vert drive, kan eigaren påleggjast å leiga jorda bort for ei tid av inntil 10 år, eller at jorda skal plantast til med skog, eller tiltak av omsyn til kulturlandskapet. Om pålegg ikkje er etterkome når fristen er ute, kan departementet gjera avtale om bortleige av heile eller delar av jorda for ei tid av inntil 10 år. \&quot\;

Når leieavtaler _skal_ være på minst 10 år, og departementet kan gjøre avtale om bortleie for (inntil) 10 år er konklusjonen ganske klar i mine øyne\; tvungen bortleie i 10 år akkurat, verken mer eller mindre.