Du er her

Anonyms bilde
spelarjakob_1
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Av og til tenker eg at bønder er utsett for ein gedigen bløff. Frå staten , frå bondelag , og \&quot\; egne økonomiske? organisasjonar. \&quot\;Det går ikkje å få høgre prisar for då vert ein avskræmd med trussel om import.
Det eg ser er fyljande: Fisk kostar tre gonger meir i butikken, enn kjøt. Vi har ein overkapasitet i matvarehandelen på fleire hundre prosent.
Matbudsjettet til ei familie i Norge er meg fortalt å vere under 12 øre pr. krone.
Så veit vi kor stor del av desse 12 øra bonden får.
Ein av mine vener, med to årsverk mjølkeproduksjon, la ned tvert og byrja som snikkar. Hans konklusjon er at han burde gjort det for mange år sidan.
Kona og eg har hatt to årsverk. Vi er no minstepensjonistar i folketrygda. Det er romslegare økonomisk enn å vere mjølkeprodusent.
I tillegg til økonomien kjem alle pålegg og ordningar, som går ut på ei einsretting og detaljstyring, som er heilt drepande for nytenking og kreativitet.
Dette er ikkje syt, men ei beskriving av realitetar, og eg veit kva eg snakkar om.

Anonyms bilde
Jonas_1
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Mener det bør være grunn for å vri debatten litt ifra priser, tilskudd og krav og pålegg fra det offentlige. Det er ingen som har nevnt det jeg mener er de virkelige utfordringene om vi skal ha bønder i Norge.

Hvem skal drive denne næringa? Det er et faktum at bare 20% av de med odelsrett vil fortsette som aktive bønder etter sine foreldre. Og jeg tror ikke vi kan forvente noe høyere tall enn dette uavhengig av økonomi osv. Men jeg kjenner selv mange som i høyeste grad er kompetente både praktisk og med høyere landbruksutdanning som kunne tenkt seg å kjøpt landbrukseiendom for å drive som heltidsbønder. Jeg har ikke hørt noen av disse nevnt økonomi og rammevilkår som noen hindring. De har rett og slett tro på seg selv og sin kompetanse og ser muligheter. Hovedproblemet er rett og slett at ingen vil selge.

Dette er jo noe merkelig når det er så mange som sier de sliter og klager på alt. De står jo fritt til å selge gården når som helst. Men istedenfor selger de dyra og kvote og legger om til en ekstensiv kornproduksjon på 200 dä eller lignende. Dette gagner hverken samfunnet eller næringa.

Den som vil kjøpe en landbrukseiendom blir møtt med stor skepsis, og ansett for enten å være en spekulant eller idiot.

Odelslov og konsesjonslov legger en stor demper på omsetning av landbrukseiendommer, Og i neste trinn legger dette en demper på utvikling av eiendommene.

Mange bønder er litt fastkjørte i de gamle sporet. Tradisjon slekt og familie betyr alt for mye. Tror mange gårdsbruk rett og slett kommer til å \&quot\;dø ut av innavl\&quot\;.

Jeg er fullstendig klar over at rammevilkårene ikke er så enkle, men jeg har vanskelig for å ha sympati med mange når de har hatt muligheten til å selge eiendommen til gode priser, men velger å takke nei fordi slekt, odel og tradisjon går foran alt. Det beste utspillet jeg hørte var fra en profilert bondelagsleder som klagde som verst over alt arbeidet, den dårlige økonomien osv osv, -han sa han angret på at ikke hadde sluttet med det tullet for flere år siden, -men nå ga han f... fordi nå skulle sønnen ta over.!!!! (hvem i all verden gjør dette mot barna sine??) Sønnen solgte melkekvote, og bor ikke på gården!!!

Det er mange slike tilfeller. Og dette er virkeligheten som i stor grad er skapt av bøndene selv..

Skal bøndene ha noe sympati og goodwill i samfunnet tror jeg de må endre på holdningene sine. Det er mange som ser muligheter og utfordringer (-ikke problemer) i landbruket. Disse har ofte høyere kompetanse som er tilpasset framtidens jordbruk. Problemet er at disse ikke slipper til. Og det er ikke staten, men bøndene som ikke slipper disse til.

Anonyms bilde
spelarjakob_1
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Det er ein del tankar ein gjer seg over ein del av innlegga her.

Eg prøvde å få fram at større og større del av matprisane går til andre enn bonden.Dette prøver ein å kompensere med auka drift. Resultatet av dette er at du går deg så inderleg lei av å vere på plass alltid. Med god fysikk, rutine og arbeidslyst skapar du ein arbeidsplass som ingen andre kan gå inn i ( avløysing ).
Maten er for billeg i Norge, og mindre og mindre av det som er, går til bonden.
Det er ikkje bøndene, men prisen på ein gard, som er til hinder for omsetning.
Bonden er nøydd å bu der han er, avdi han ikkje får så mykje for garden sin at han kan flytte ut.
Og dei som skal kjøpe greier aldri å \&quot\;fote mark \&quot\;, økonomisk, med dei marginer som er i dag.
Til dei som vil arbeide fem og ti årsverk, vil eg berre sei , at dei kan no prøve å byrje på det første.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Eg må seie meg einig med Magne. Sjølv om Senterpartiet har hatt landbruksministeren i 4 år snart, har strukturrasjonaliseringa gått minst like fort som før,særleg innan mjølkeproduksjonen. Og den kjem til å halde fram uansett vallovnader frå dei raudgrøne. Dette fordi EU- saka kjem til å komme på dagsorden ein eller annan gong, ein ny WTO-avtale er rett rundt hjørnet, fornying av driftsapparat, stadig skiftande politisk regime,meir av inntekta skal takast ut på pris, og til slutt generell kostnadsauke.
Det er og fleire døme på gardar her i området som har blitt seldt på den opne marknaden der kjøparen trudde at dette skulle bli \&quot\;gull og grøne skogar\&quot\;. 10 kyr( helst gammalrase), villsau og sjølvsagt økologisk. Etter 2-3 år har realitetane nådd dei og, og jorda har allikevel endt opp tilnaboar som leigde den tidlegare, eller dei kjøper seg beitepussar,enten maskinell eller i form av hest/sau.
Men for all del,sjølvsagt finst det eksempel på det motsatte, og takk og pris for det..

Poenget mitt er at er det no så gale at joda vert utleigd/ seld til naboar som vil satse på ei framtid i landbruket. Det kan no bu folk på bruka for det.

Anonyms bilde
wold_landbruk_1
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

et dårlig tema mener jeg\;\;blir nesten som og diskutere eldreomsorg.... men jeg er ikke så sikker på om att vist en bonde øker fra 30 til 60 melkekyr får ett bedre eliv eller samfunnet runnt får det bedre. var en tur på vestlandet får 2 år siden, der bygde di 3 gigantfjøs i ei byggd(efektivt) MEN di måtte kjøre på kryss å tvers av verandre å hennte for å spre møkk å kannsje di tilogmed må kjøpe mer for pga større foropptak med nye foringsrutiner. er det sånn det skall vere, bønder som store deler av sin arbeidstid frakkter for og møkk etter veien.???

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

asso, dette er håplaust kara.
1.
ein må vere frsiktig med å sette ting opp mot kvarandre, å støtte bøndene og regnskogen er heilt riktig kvar for seg, men kan ikkje settast opp mot kvarandre. det erikkje slik det fungerar at vis regnskogen adde fått 3 milliardar mindre hadde me fått tre milliardar meir, sjølv om eg skjønar argumentet.
2
vil vi ha eit landbruk i norge som er avhengig i stadig meir tilskot? kvifor kan ikkje forbrukaren lere seg å setje pris på den jobben ein gjer å kunne betale meir for maten? i dag brukar ein familie under 10 % av inntekta si til mat, og det første ein ikkje har råd til, det er mat det! dette i ei tid folk klaga over matprisane, men reiser til syden som aldrig før. noko er grunnleggande feil ein stad. i framtida, i større grad enn i dag, vil det bli knappheit på mat, folk må berre vennje seg til tanken om å betale meir, for det kjeme til å bli ein realitet.

3.
eg er lei jærbuar som har so veldig gode løysingar på alt. dei drive sjølve i eit av dei beste områda for jordbruk i noreg, og er heile vegen ute etter å hauste fruktene (ikkje alle). berre sjå på korleis dei ter seg i fk- systemet t.d.

det at det ikkje går an å leve av ein gard på 100 000 er eit bilete som er danna av ymse folk. me heime har ein ard på 110 000 og får ei fornuftig inntekt ut av det. men vis det er slik ein seier, kvifor skal det vere slik at det ikkje skal gå an å leve av ein gard med kvote på 100 000? er ikkje det noko feil?

kvifor må ein byggje ut til fleire produksjonar? fleire bein å stå på? eg ser millionar i lån og annsettelse av folk. for det første må ein ha eit arealmessig grunnlag til det, eg for min del kan seie at eg har det ikkje. for det andre, vis ein skal drive med so mykje dyr, kven skal ta seg av dei? ein mann har rikeleg å gjere på ein vestlandsgard med 110 000 i kvote som her. skal ein bygge ut til ny produksjon og ansette folk? heilt greit for dei som har ein eller to generasjonar til å hjelpe seg, men det har ikkje alle. so kan du seie at eg ikkje er effetiv nok. vel, det er no berre slik at det tar den tida det tar å mjølke. like eins å slå fleire forskjellige teigar. osb.

norsk landbruk må ikkje kome i den situasjonen at det er om å gjere å vere størst mogeleg. det gjeld å ytnytte det ein har på fornftig vis, utan å bli gjeldsslavar!

so vil eg seie, noreg er nok det beste landet å vere sjølveigande bonde i, og eg trur det blir betre framover. men ein fri bonde har det nok betre enn ein som er eigd av banken.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

da gløymte eg: TG, å seie at ein som har ein mjølkeproduksjon på 160 000 ikkje jobbar \&quot\;overtid\&quot\; akkurat, seier meg at du ikkje har den minste ide om kva du snakkar om. kunne du og bekrive kva du meiner med at dei små et dei store opp?

stort poeng til wold! bøndene som har bygd stort her i fylket jobbar seg halvt i hel og har ingenting igjen. køyre enten møk eler rundballar mil etter mil. sjølv om fjøsstellet er meir effektivt går det liksom ikkje noko srleg fortare å slå alle dei hundre måla dei har rundt om alle stader.

Sider