Du er her

Anonyms bilde
Gjest
skal vi ha bønder i norge?

hei!

jordbruksoppgjøret er en stor drakamp på vårparten som pågår i ukesvik der folk er så gnien på støtte til bønden...helst skulle bøndene betalt for å få produsere mat!! noe vi allerde gjør.

men så over natta bestemmer forspiste stortingsfolk at norge skal sende 6 MILLIARDER til regnskogsfondet!!! regnskogsfondet er viktig, det er jeg enig i. men er ikke norske bønder viktig?? vi fikk 1,9 milliarder i årets oppgjør, under en tredjedel av det som blir spytta inn i regnskogsfondet og da er det ingen som protesterer og henger ut ei folkegruppe for at de har sugerøret ned i statskassa!!

jeg driver med melkeprduksjon ( 160 tonn ) og arbeider døgnet rundt for å rekke alt som må gjøres for at dyra,mattilsynet,ksl,dyrleger,matmerk,tine og meg selv skal være fornøyd. og dette gjør jeg for ei årslønn på rundt 65 000. dette kan ikke være riktig. Det må komme mer penger inn i systemet for bøndene. ellers så blir det snart mye lauvskog i norge.

Runes bilde
Rune
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: skal vi ha bønder i norge?

Jeg må si at jeg begynner å bli betenkt med å drive jordbruk.
Driver en gård med 170 tonn kvote med bygningsmasse fra 70 tallet så driftsbygningen er utslitt og holder ikke dagens krav.
Jeg har en grei nok inntjening på denne gården, men alt for mange arbeidstimer. Hvis jeg ikke har hatt kårfolk som hjelper meg mye ville ikke dette gått .
Tenker jeg framover må jeg regne med mindre og mindre hjelp fra dem, og i utgangspunktet er det heller ikke rett at gårdens overlevelse skal basere seg på gratis hjelp fra kårfolk eller egne unger.
At noen sier at det ikke er nok jobb for en person med 160 tonn i kvote faller på sin egen urimelighet. På en gammeldags gård i Nord-Norge har jeg alt for mye jobb med å få det til å gå rundt.
Har noen seriøse valg som jeg må ta nå og jeg ser ikke noen god løsning på videre gårdsdrift.

1: Vedlikeholde og drive videre gården slik som den er. Dette vil gi meg en grei inntekt samtidlig som det gir meg en lav timelønn og jeg må forsone meg med at det blir jobbing hele julen, påske, sommerferie og det meste av helger. Men gjeldsbelastningen blir lav slik at det er enkelt å legge ned for å finne på noe annet.

2: Bygge ut eksisterende drift til en forholdsvis lav investering. Dette blir mye det samme som punkt 1.

3: Bygge ny og moderne fjøs. Da snakker jeg om 400 tonn i kvote. Dette vil også gi meg en akseptabel inntekt men lav timelønn og jeg binder meg til 20 års arbeid til en lav timelønn der jeg nesten aldri har fri. Det blir vanskelig å slutte fordi jeg vil ha stor gjeld. Ønsker jeg dette?

Til syvende og sist er det noen få grunnleggende spørsmål jeg har:
Ønsker jeg meg et liv der jeg aldri har fri i helger, jul, påske og sommerferie?
Ønsker jeg å jobbe for en timelønn som er halvparten av hva de får på bensinstasjonen?
Greier jeg å jobbe så mye at jeg får dette til å gå rundt i mange år framover?
Hva skjer hvis jeg går lei?

Driver nå og regner på dette og tallene ser ikke bra ut. Disse tallene er heller ikke medregnet fremtidlige regjeringers kutt til landbruket. jeg heller mer og mer til at jeg bare slutter og finner på noe helt annet å gjøre som gir meg mere penger og mere fritid.

Anonyms bilde
Jens_1
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Det er nok mange av oss som har vært og er i de betraktninger som du er oppe i Rune.
Inntjeninga særlig på mjølk må bli bedre. Ei krone mer på mjølkeprisen trenger vi, og det ganske fort. I tillegg er det for meg en gåte at arealtilskottet til gras er så mye dårligere enn korn, både nivå og avtrapping.
Ei stor utbygging som nedbetales over 30 år gjør jo at en har lagt føringer for resten av karriæren, men er ikke det og litt ok...? Jeg drev sjøl lenge og veide fram og tilbake, har nå bygd ut og jobber fortsatt minst like mye, men jobben er blitt mye triveligere, og jeg kan jobbe en god del for å være min egen sjef, og jeg \&quot\;slipper\&quot\; å vurdere alle andre alternativer. Alt i alt må enhver finne ut hva en vil bruke livet til, og bytter en til noe der en mister arbeidsgleden er ihvertfall mye tapt. Graset har en tendens til å bleikne når en har klyvi over gjerdet.

Lykke til.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Enig der. Velger du å bygge ut har du lagt føringer for resten av livet. Men er du interessert i landbruk å jobben din må vel det være det rette? Det er vel ingen ting som er bedre, å gjør at du yter litt ekstra, enn å sjå at du klarer å bygge opp din egen arbeidsplass. Trur nok at du kan få det bra med å enten bygge om, eller helt nytt . Velger du for eksempel melkerobot sparer du kansje ikkje så mye tid, men du har en helt annen frihet, og er ikkje så bunden til tider. Noe som er det verste med å drive gård......Og en ting til.... det er viktig å spandere på seg avløser minst kver andre helg. Det er godt invisterte penger som gjør at du ikkje går lei.....

Anonyms bilde
Faile_1
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

til i-andr-s, eg er ein av dei med ca 10 kyr, ikkje trua raser men nært nok. Når det er så lite økonomi i det ordinære kostnadskrevjande og kraftforkrevjande landbruket, er det så rart av vi ynskjer å forsøke noko anna?

For å betale for alt det utstyret eg burde hatt dersom eg skulle drive garden på den vanlege måten i dag, måtte eg ha hatt mange fleire kyr for å betalt desse kostnadane. Desse kyrne måtte eg ha skaffa fleire dekar til forproduksjon til osv... Folk må få lov å prøve å vere annleis utan å verte dømde nor og ned av dei som allereie syt over ståda i norsk landbruk. Eg har i vertfall pågangsmot, og håper verkeleg at det varer lenger enn 2-3 år.

Eg meinar at dei store kjedene er skuld i den dårlege økonomien i landbruket. For kven er det som eigentleg tener pengar på priskrigen. Matvarekjedene påstår at det er forbrukaren, men lågare prisar vil eg meine ikkje er til det beste for forbrukaren. Når kjøt, egg og melkeprodukt er så billig så det er i dag, kjøper vi forbrukarar mykje meir av desse produkta enn vi ville om det var dyrt. Vi vert feitare, meir usunne osv. Men så får vi jo råd til å kjøpe alle dei tinga vi ikkje treng, jippi...

Vi kan jo slenge oss på streikebølgja frå EU, å nekte å selje varene våre til dei prisane vi vert tilbode. Praktisk vanskeleg ja, men mogleg. Direket sal til forbrukere i stor skala ville uansett irritert kjedene ein del, og vi fått meir pengar og betre kontakt med kjøparen. Men praktisk vanskelig sjølvsagt...

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

noen var inne på direktesalg her\;
det er forstemmende å se hva vi som produsenter av melk/kjøtt/grønt sitter igjen med i verdikjeden fra jord til bord. særlig på kjøtt er det veldig påfallende hvordan 50 kr/kg hos produsent kan bli til 200- 450 kr/kg i butikk er nærmest ubegripelig.

da kan direktesalg bli veldig interessant, men ved siden av det praktiske er jo en stor ulempe ved dette at samvirkeeffekten, som ved siden av kvotereguleringer er det eneste som står mellom oss og det å bli pressa til bånns pris av kjedene slik som i UK/tyskland etc, blir borte, og vi blir sittende som ikke spesielt mektige enkeltaktører i markedet.

jeg kan ikke se for meg at matvareprisene skal vesentlig opp i vår levetid, for selv om mat er latterlig billig i norge, både i forhold til forbrukers betalingsvene og vår produksjonskostnad, så er det en stor verden derute med mye billigere mat klar til import, og det er begrenset hvor mye over europeisk middelnivå vi kan legge matprisene. forbrukers velvilje og tollmurer rekker bare så langt.

samtidig kan jeg heller ikke se noen voldsomme økninger i tilskuddsnivået. det er et faktum at vi allerede er tilskuddsfinanisert langt over det noen næring burde være, og er en stor budsjettpost.

såvidt jeg kan skjønne må strukturrasjonaliseringa da bare fortsette ( med måte) samtidig som de enkelte får prøve å finne nisjer og alternative næringer for å kunne fortsette å bo på gardene rundt om.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Norsk landbruk er basert på ein gjeng som kom siglande i uthola trestokkar for 5000 år sidan og fann seg ei lun vik for sjølvberging. Og frå der har det halde fram. I land utafor Europa er landbruket bygd opp frå grunnen av etter den globale kapitalismens sine krav og vilkår i dei siste århundra. Den moderne teknologier er den norske bondens verste fiende, det er til sjuande og siste den som driv folk frå jorda og bondeyrket, hverken politikarar eller byråkratar. Dei er heller som ein haug beverar som fresitar å demme opp Niagara, det kan gå litt, men før eller seinare brest det. Norsk landbruk er ikkje skikka til handelsjordbruk, og det er like greitt å avvikle heile næringa og late folk få ha eigedomane sine i fred for naboar som skal tileigne seg ein 50 dekar ekstra bortimot gratis så dei får strete på ein 5-10 år til med desse 15 - 20 demente kukreksene sine.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

For å svare og moderere meg sjøl litt, med eingong. Eg er ikkje imot subsidiane til norsk jordbruk, +/- 15 mrd årleg er igrunn ikkje så mykje, det er vel anvende pengar, og pengane stoggar ikkje i bøndene sine lommer, dei ligg igjen på verkstader,, snikkarar, rørleggjarar mfl.

Strukturrasjonaliseringa er det eg meiner beverflokken noko fånyttes fresitar å demme opp for. For teknologien driv denne, det er vanskeleg sjølv om ein spyr inn pengar å halde igong gardar på 50 da, når maskinparken sytalasut kan stelle 500 + med ein mann. Det er ikkje sikkert det finnes noko botemiddel mot dette.

Vatnar ein ut, odel, småskala drift, blabla, så prøvar ein å ta steget mot der utlendingane er og på det nivået er norsk landbruk berre ein ubetydelig flugelort utan nevnande konkuransekraft. Vi skal og førestille vere ein rettstat med privat eigedomsrett. Oreigning av jord for at den skal være i drift o.l er vel ei form for stalinisme som vi bør være forutan. Målet, om aldri så vent burde ikkje heilage alle midlar. At SP no sit i regjering og stør opp under raudegardistane i SV seier vel alt om at berre smørprisen for dei som akkurat no er aktive bønder har noko å seie for dette partiet. At dei forsvinn under sperregrensa samstundes med at prosenten tilsette i jordbruket gjer akkurat det same, burde ikkje vera dynamitt for nokon.

For 200 år sidan var 90% tilsette i jordbruket, i dag knapt 5 %. Kva er grunnen til dette ? Politikarar, teite reglar, dumme byråkratar ?, dei kan vera galne nok, men grunnen er maskiner som har gjort manuell arbeidskraft overflødig og denne tendensen held berre fram. Så lenge traktorane rullar for under 50 kr(!) literen og berre blir større og større får neppe norsk eller anna EUlandbruk noko renessanse eller snunad uansett politisk vilje. Det går same veg med industrien , robotar og 10 kr timen kinesarar legg det meste av produskjonslivet øyde. Det kan demmast opp lenge og halast ut med penger og politikk, men til slutt så er det slik at ein flokkar seg kring ei døyande kyr og grev seg i ræva medan ein lurer på kva ein skal gjere.

Innafor denne utviklinga peikar det seg så ut eit meir eller mindre protesksjonistisk nasjonalt storskalalandbruk som den mest sannsynlege utviklinga., for det er ikkje gitt at WTo eller EØS vil ta knekken på eit nasjonalt landbruk i overskueleg framtid. Så investeringslysta og jordtilgangen må vel på ein eller annan måte sikrast for dei som vil satse. Fritt kjøp og sal og prisdanning vil det gane bøndene? Eller vil det med den nedarva nostalgien vi har her til lands kun føre til overprisa smykke, jakt, fiske og \&quot\;Landliv\&quot\; for jålerævene som bur heilt andre stadar istadenfor? Oreigning og tvansgssalg pga bu og driveplikt o.l for inaktive, bortflytte må vera grunnlovstriduge stalinistiske brot på den private eigedomsretten. Bu og driveplikt burde såleis ikkje vera ein byrde som vert pålagde odelsborne, men berre dei som kjøper jord. Det er mange og lange ætteliner attende i tidi i mange norske bygder. Dette er minst like verneverdig som sjeldsynte tre og blomar, lav, soppar o.l. Men det ser ikkje ut at det gjer noko at dette vert viska burt med framandfolk både med og utan pengar.Eg berre seier det. Uansett kor ein vrid og vender so er ræva bak, sa bestemora, og uansett ja kor vi vrir og vender oss idag, så er kanskje tusenvis av stadbunden jord og bondekultur broten uansett, sjakk matt.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Momle,er du ein av dei 10 vise menn??
Høgt kunnskapsnivå på deg!!

Anonyms bilde
Åge_1
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

På lang sikt håper jeg på økt fokus på matsikkerhet. Vi har hatt en dobling av verdensbefolkningen i løpet av siste 40 år, og kommer etter alle solemerker til å doble i løpet av neste 50 også.

Er litt enig med reportasje i siste bondeblad om konkurasnedrivende virksomhet i fordel kraftforkrevende produskjon. jeg mener vi har kusntige høye priser, nedskrivningstilskudd og arealtillskudd på korn. Dette er det største hindret for at vi kan satse på så stor og rasjonell produksjon som vi ønsker. Det blir dyrket korn i jord som egentlig ikke er egnet som kornjord. Marginalinntekten for en kornbonde er enorm for en kornbonde. Dette gir produksjoner som gris og kyllin store fordeler(billig kraftfor, gode kornpriser). I kraftforet er det store mengder importerte varer dyrket i regnskogjord etc. I ammekuproduksjonen trenger du lite eller intet kraftfor per kilo produsert kjøtt.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Petter \; Det er verre enn som so, eg er ein av dei opprinnelege 3 vise menn.

Energikrise og hungersnaud er vel det einaste som kan redde restane av familiejordbruket i Norge ja. Stat og kommunestyre ter seg vel som om det allereie er tilfelle, då all jord må dragast inn for spottpris om ein flytter 5 meter utom tunet.

Anonyms bilde
tracker_1
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

\&quot\;Bondens inntekt uendret i 30 år\&quot\;

http://www.nationen.no/2010/09/07/landbruk/lonn/bonder/inntekt/lonnsveks...

Anonyms bilde
spelarjakob_1
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Eg fører gardsrekneskapen vår. Dette gjer at eg kvart år i Desember blar gjennom den elleve år gamle bilagspermen, for å makulere bilaga og bruke oppatt permen i det nye år.
Under dette kan eg ikkje dy meg for å sjå på prisar: Det du skal kjøpe og det som skal seljast.
Kan ikkje unngå å legge merke til at gapet, eller skal vi seie dalen mellom desse to vert større og større.
Eg for min del har no vorte pensjonist. Eg beklagar meg ikkje,men det er eit tankekors, at eg no har romslegare økonomi, enn som mjølkeprodusent med to årsverk, og ei deltidsstilling i tillegg.
Det kan ikkje vere tvilsamt\; at dei fleste bønder i dag brukar av driftskapitalen sin , og arbeider seg ihel , for å halde konsumentane med hytter, campingbilar og sydenturar.
Det trengs snart ei dyrevernlov for bønder. Slik det er i dag er det iallfall ingen som hevar augnebrynene om dei er ute døgnet rundt i 20 minus, uten ly og temperert drikkevatn.

Christian_1s bilde
Christian_1
Logget av
Innmeldt: 20.11.2008
Re: skal vi ha bønder i norge?

Meget bra sluttkomentar spelarjakob.
Husk også på at det må være tilgang til tørt for \;)

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Interressant debatt. Jeg driver med mjølkeproduksjon med 18 årskyr og 125.000 Synes inntektene fra landbruket er rævva, sammenliknet med kostnadsnivået. Bruker enorme summer på kraftfor, flis til strø, diesel, osv. Sliter, i likhet med trådstarter, med økonomien.

Jeg er vokst opp på Oslos vestkant, og er vokst opp med prat om at bønder får så mye tilskudd. Da jeg ville begynne og drive gård, ble familien min urolige og sa at bønder lever på sultegrensen, og jeg ikke måtte finne på noe slik. Hehe! Så lenge det ikke rammer en selv..

Nei, nå er klokka snart tre, nå må jeg ut og bedrive slaraffeliv på bekostning av alle hardt arbeidende aksjemegler her i landet:)

Anonyms bilde
villfrid_1
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Hva er vanskeligst? Å lære nordmenn til ikke å kaste mat eller at de må betale det det koster å produsere den? Om ikke lenge blir det vanskelig å få kjøpt mat fra utlandet. Da er det viktig å la de som har interesse for å drive med matproduksjon, få kjøpe seg bruk, ikke legge jorda brakk i påvente av at kansje en i slekta vil overta om noen år. Altså bort med odelsloven. Det er en av grunnene til sutringa, de har ikke valgt denne jobben,men er blitt påtvunget den på grunn av slektstradisjoner.
Det finnes andre verdier enn penger, jeg kan prioritere å ta en fridag midt i uka, for å dra på fisketur i fjellet. Jeg kan forvalte det jeg tjener så jeg klarer meg.Hvem har sagt at penger er veien til himmelen? Det er ikke lommer på liksjorta, du kan ingenting ta med deg dit du går....Lykken ligger vel ikke i sydenturer og statussymboler.
Men det jeg ser en stor del av her i bygda, er at dere karer stadig må ha nye og større traktorer og maskiner....men det er jo bra dere holderer liv i maskinfirmaene,de skal jo også leve.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Hei villfrid, du vet visst noe som ikke vi andre vet :-) Hvordan vet du at det blir vanskelig å få kjøpt mat fra utlandet om ikke lenge? Med tanke på at land som USA, Brasil og Øst-Europa langtfra utnytter produksjonspotensialet sitt, med tanke på at Norge faktisk er en nettoeksportør av mat pr i dag, og i tillegg er det landet i verden som har mest penger å betale med mener jeg :-))

Jaja, nå kommer nok hat-svarene, men det får man finne seg i når man forteller religiøse folk sannheten \;-)

Anonyms bilde
villfrid_1
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Bra du er optimist. Du får ikke hat svar fra meg. Vi er vel ikke helt enig. Jeg har mine opplysninger fra bondebladet og nationen. Så den som lever får se. Tenkte bare vi burte fylle kornkamrene......og folk i andre land trenger maten sin sjøl.

Runes bilde
Rune
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: skal vi ha bønder i norge?

Nei, du får ikke hatmelding fra meg heller men vi har nok litt ulik tro.
Ja, Brasil og spesielt Øst Europa har et potensiale for økt produksjon men samtidlig så vokser verdens befolkning.
Det som likevel kommer til å gi det største problemet er nok likevel at mange utviklingsland utvikler seg slik at de plutselig får råd til å kjøpe kjøtt og foredlede produkter. Øst Europa bruker en større og større andel av maten selv fordi de har råd til det. Kina opplever en kraftig økt velstand for middelklassen som får råd til bedre mat samtidlig som Kinesiske bønder også ønsker seg over til en betalt jobb og dermed slutter som bønder.
Det virker som om hele verden har den samme medisinen til bønder\; nemlig at bønder skal holdes nede og ikke tjene penger, pengene i systemet skal kjøpmennene ha og forbrukern skal jo ha nesten gratis mat. Dette vil nok slå tilbake en dag tror nå jeg.
Kanskje er vi nettoeksportør hvis en tar med all fisken, men hvor bærekraftig er den? Oppdrettsfisken er nærmest en økologisk katastrofe og vi er skremmende nær en situasjon som var i Chile der alt gikk dukken grunnet for hard rovdrift på oppdrett. Villfisken overfiskes kraftig slik det har vært gjort siden fiskerne fikk motorer i båtene sine. Sildekollapsen som var er forlengst glemt og fiskerne roper igjen om økte kvoter, noe de også får. Når kommer de neste kollapsene i fiskerinæringen?
Vi får jo alle håpe at du får rett, men kostnaden med å starte opp landbruket igjen vil bli formidabel hvis jeg får rett.
En ting er ihvertfall sikkert, maten blir ikke billigere hvis Norge kutter ut landbruksproduksjonen sin fordi vi har mye penger så lenge vi har oljen og vi har da ikke lengre alternativ til import. Nå tror jeg da også at vi vil bli rimelig lei hvis vi bare skal dekke næringsbehovet vårt med fisk, inkludert all fisken som fiskes til produksjon av fiskefor(som er med i tallene dine).

Anonyms bilde
villfrid_1
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Ja helt enig med deg. Helt tragisk, virker ikke som det nytter å snu så fiske blir bærekraftig. Eller oppdrettsfiske som det er for mye penger i. Så lenge forbrukerne vil ha det...jeg kjøper ikke oppdrettsfisk.
Vi får klore oss fast på jordlappene våre så lenge helsa holder. Trist også at det er så få ungdommer som ikke ser nytten av å produsere mat. Det er jo for dårlig betalt. Mat produksjon er en livsstil. Mye får vi, annet må vi velge bort så som ferie.

Idefox_1s bilde
Idefox_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: skal vi ha bønder i norge?

Nå skal ikke jeg blande meg oppi villfisk og oppdrettsfisk og fisk generelt fordi det har jeg ikke peiling på i hele tatt.
Men jeg er mye enig med Villfrid og Rune.
En dag så får vi (ennå større) underdekning på egenprodusert mat, og da hjelper det lite med alle pengene om u-landene (idag, kanskje ikke neste år) trenger maten selv og ikke selger. Mat er viktigere en penger, selv for de fattige landene. Selvsagt er mat for mange land faktisk en måte å komme seg \&quot\;ovenpå\&quot\;. Alså produsere mer mat til eksport.
Men likefullt syntes jeg også det er betenkelig at vi ikke er bedre rustet den dagen russerne trenger alt kornet selv og kineserne må koke all risen selv (uten at jeg helt har store trua på å produsere ris her til lands, men med været ute idag i kombinasjon med litt sol er det kanskje mulig...).

Villfrid: Det er synd at det i din bygd ikke er ungdommer som vil overta. Det er vel slik i store deler av landet. Heldigvis føler jeg at det ikke er slik her ennå. Mener faktisk at det er mange eldre som ikke tenker på alle ungdommene som vil overta, og bare legger ned uten å tenke seg om. Det mener det kanskje godt ved å ikke selge til en ny generasjon, men....
De få gardene som kommer til salgs forsvinner ganske kjapt. Mange til eksisterende brukere, men i veldig mange av tilfellene så blir de kjøpt med tanke på å styrke driftsgrunnlaget til en sønn eller datter, eller sågar at foreldrene med sin gard stiller garanti for den yngre. I tillegg vet jeg at det er mange som ønsker å drive gard, men ikke kommer \&quot\;inn på markedet\&quot\; fordi det ikke er noe til salgs.
Mener at du i en annen tråd nevnte noe om odelsloven. Her føler jeg ikke den er noe problem. Kjenner ikke til noen som er \&quot\;tvunget\&quot\; til å overta, som gjør at de som \&quot\;vil\&quot\; ikke kommer inn på markedet. Men det har kanskje noe med miljøet å gjøre. Generelt er det å ha odelsrett her en positiv ting, tror ikke mange føler det som et press, men heller som et privilegium at de er først i rekka, og kanskje også har mulighet til å få en gard til en overkommelig pris gjennom familien.
For som nevnt, de fleste gardene går videre til neste generasjon, sønn eller datter, som i de aller fleste tilfeller ønsker å drive gard.

Litt på siden av om vi skal ha bønder i norge, men har forsovidt noe med det samme å gjøre.
Men de som må spør seg selv om vi skal ha bønder i norge tror jeg er Bondelaget.......har ikke så mye til overs for de lenger.....

Anonyms bilde
spelarjakob_1
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

I desse årsoppgjerstider er det noko eg lurer på.
Du har ei driftsbygning , og 4 prosent saldoavskriving på den. Eg skulle tru at det går 100 år eller meir, for den er avskriva.
Poenget mitt er at bygninga varer ikkje så lenge som avskrivinga.
Erfaringa mi er at skattemyndigheitene ikkje er så slepphente med å innvilge restavskriving på gamlebygningen ved evt. nybygg heller.
Eg meiner at avskrivingsprosenten burde vore høgre, eller avskriving med fast sum.
Synspunkt på dette??

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

For et syt!!!!!!!! Viss det e så grusomt å ver bond så selg garden. Selg den til noen som har litt innabords og kan rekne og ser muligheter og ikkje hindringer. økonomipotensialet er ikkje så dårlig viss ein våger å satse litt anerledes en slik bestefar dreiv garden. Det trenger ikkje å vere nortura og tine som slutt foredler produkta.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Ja det er snart årsoppgjør med nye regler og innstramninger. Det er nesten som man føler at man er kjeltring inntil man greier å motbevise det.Senere på tidligvåren starter også jordbruksoppgjøret med det vanlige hylekoret fra blårussen i Oslogryta.For noen år tilbake var det fast med debattprogram i fjernsynet med Hegnar og co med fokus på den store belastningen på fellesskapet som overføringene til landbruket er. Nå som antall bønder snart er halvert på de siste 25 år burde kanskje antall byråkrater som passer på oss også vært halvert.Med tanke på disse debattene har det slått meg at det aldri har kommet frem årsaken til at matvareprisene i Norge er så høye i forhold til f.eks Sverige. Og det er i første rekke lønnsnivået i Norge. Alt fra sjåførene som henter og bringer varer via ansatte i næringmiddelindustrien til kassadama i nærbutikken. Alle disse får lønnsøkning hvert år og disse merkostnadene må hentes inn noenstedsfra.Dette gjør da også sitt til at alle driftsmidlene til bøndene blir dyrere.Bøndene kjøper da også klær og matvarer som alle andre. Jeg mener at overføringene til landbruket er den beste form for distriktstøtte som finnes.Mesteparten  av overføringene kanaliseres til slutt tilbake til statskassa gjennom avgifter, moms og skatt. I tillegg lever ganske mange yrkesgrupper godt på bøndene,alt frå håndverkere sjåfører osv. Det hadde bli smalhans i mange distrikter dersom landbruket hade blitt radert bort. Desverre kommer lite av dette som her er nevnt fram i forhandlingstidene.Her har bondeorganisasjonene litt å ta tak i og det er kanskje den viktigste grunnen til at jeg aldri har meldt meg inn i Bondelaget. Som et hjertesukk...

Anonyms bilde
spelarjakob_1
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Det er nokre år sidan saldoavskriving vart innført. Lang nok tid til å sjå korleis det verkar.
Mitt poeng er at avskrivingstid og brukstid på ei bygning bør ha eit visst samsvar. Det er ikkje tilfelle med saldoavskriving.
Dette er spørsmål ein må kunne ta opp på debattsidene her, uten å verte skulda for syting.
Viser til mitt førre innlegg, og kommentaren frå billy the kid.
Eg synest at billy the kid skal kome igjen og fortelje kva han driv med, slik at vi andre også kan lære eitkvart.
Om ikkje -, at han finn seg ei lokal boulevardblekke , og slenger anonymt driten sin utav seg der.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

&lt\; En dag så får vi (ennå større) underdekning på egenprodusert mat .....

Jeg vet ikke hvem du sikter til når du skriver \&quot\;vi\&quot\;, men antar det er \&quot\;vi nordmenn\&quot\;. Derfor presiserer jeg det en gang til: Norge er pr i dag NETTO EKSPORTØR av mat. Det er IKKE underdekning på egenprodusert mat i Norge :-)

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Va ikkje berre meint til deg, men det må jo ver noe i det viss det trykker slik. Sjå på trådstarter 160 tonn i kvote og sitt i gjenn med 65000kr. Mange plasser i landet der bønder satser betaler dei opp til 80 øre i leige for kvote. Då kunne han hatt 128000kr for og sitte å tvinne tomler. Så kunne han jo hatt noen dyr som trenger mindre stell. høylandsfe, villsau, boergeit. då hadde han holt beitene i orden, kulturlandskapet oppe. produsert kjøtt, ikkje av den mest innbringande kjøttproduksjonen men bedre en ingen. eventuell overproduksjon av gress kunne blitt til høy og selt til folk som likar hest. dei betaler godt for godt for. norge importerer høy i stor skala fra danmark. utennom dette kunne han hatt en bi jobb. mulig med traktor og redskap han alt har. Det finnes muligheter

Runes bilde
Rune
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: skal vi ha bønder i norge?

Ja, da var det blitt min tur. Mattilsynet var på besøk i går og som ventet ble det påpakning på ungdyrsiden.
Da står jeg foran noen valg:
1: ha bare 1/3 av ungdyrene jeg har idag, noe som medfører mere arbeid og mindre inntekt.
2: bruke talleløsning i bingene, dette gir nesten samme inntekt men mye mere jobb.
3: Bygge om fjøs eller ny fjøs, da tjener jeg ikke penger lengre og blir gjeldsslave de neste 20 årene.
4: legge ned og gå over til vanlig betalt jobb, dette alternativet gir mye mere inntekt med mye mindre jobb.

Prøver å mote opp kona til at jeg kan anskaffe meg et par koner til som kan gå i arbeid slik at jeg kan bygge nytt fjøs, men hun vil ikke være med på det. Da er det eneste reelle alternativet å legge ned og det er nok det jeg går for.
Disse mellomløsningene uten å bygge nytt fjøs blir uansett bare brannslokking fordi neste gang mattilsynet kommer på besøk er det nye ting de henger seg opp i slik at gammelfjøset på et tidspunkt vil måtte erstattes likevel.
Dermed er nok 170 tonn kvote solgt neste år og alt av dyrehold avsluttet fra min side. Personlig kommer jeg nok til å gå inn i offshorenæringen da jeg har kompetanse til det.

Anonyms bilde
Kristan
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Så leit å se deg slik da Rune, ikke likt deg.\'\'\'\'
Hva med å slå hull i veggen ved ungdyrbingen og så la ungdyra gå ut og inn som de selv vil? Hva vil mattilsynet si om det? Du kunne ivertfall sende de ut når tilsynet er på vei neste gang....

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Ikke heng med hodet, når det ser om mørkest ut blir resultatet originalest - litt fritt etter Peer Gynt.

Det budskap jeg gjerne vil komme med er at når man kommer i en situasjon hvor noe må gjøres så kanskje man skal følge litt magefølelsen og ikke bare bondeskravla om hvor godt det er å ha fast jobb etc. Selv har jeg gjort motsatt, fulgt hjerte, bygd fjøs, jobber mye, tjener mindre men har fått bruke mine skapende evner til å få utvikle \&quot\;bedriften\&quot\; min og 3 år etter er jeg nesten like stolt når jeg ser på fjøset som den dagen det var ferdig. med Innovasjon med på laget blir ikke økonomien så allverdens dårlig, edruelige opplegg etc genererer inntekt og rasjonelt opplegg gjør at man kan ha avløser og litt ferie. Jeg savner iallefall ikke kontorstress, overtid, tidskonto, kjeft fra kunder etc.

Runes bilde
Rune
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: skal vi ha bønder i norge?

Jeg er kommet i en situasjon der jeg har fått meg kone, og barn er på planleggingsstadiet. Da vil jeg prioritere å ha såpass inntekt at jeg kan gi familien en akseptabel inntekt og mulighet for ferie/fritid innimellom. Jeg har også bra utdannelse/yrkeserfaring slik at jeg forholdsvis lett får en givende betalt jobb. Skal jeg satse på en ny gård med 200.000 i inntekt og kona i full jobb føler jeg at jeg ikke kan gi det til familien selv om oppvekstvilkårene for unger er fine på et gårdsbruk.

Anonyms bilde
MS_1
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Synd å se at du vil legge ned Rune. Men eg hadde vel egentlig håpet du ville skrive at du skulle selge gården ? Kvifor seier du at du vil legge ned ein såpass stor gård? Det er rikelig med folk som er interresert i å drive landbruk. Problemet ligger i at det er ingen av dere bønder som selger videre gårdsbruket deres. Her ligger den største feilen innen fornying innen landbruket.
Går sjølv på jordbruksskulen og kun 1 av 12 elever her er odelsgut, det vil sei at 11 stykker går på ein skule med ein veldig speisalisert utdanning for å prøve å satse som bonde, men kva hjelper det visst ingen er intressert i å selge? Interrsessen er der, frå dei unge si side, dei eldre- står det visst verre til med!

Runes bilde
Rune
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: skal vi ha bønder i norge?

Det er ikke så enkelt å bare selge gården.
For det første er det to bolighus på gården der mine foreldre bor i ett av dem med borett resten av livet.
Dessverre vil det ikke bli bedre økonomi for en som får overta gården gratis og det vil gå en stund inntil den økonomiske virkeligheten når den nye driveren.
Men skal jeg selge må jeg jo ha betalt ca 4 millioner bare for bolighusene slik at vi får kjøpt to tilsvarende hus. Deretter må jeg ha betalt ca 2 millioner for dyrene og kvoten.
Fjøs, uthus, verksted, garasjer, utekum, traktorer og redskaper inkludert ca 1.500 mål med eiendom bør nok regnes til minst 2 millioner. Da må en ny driver ut med minst 8 millioner for å ta over gården og med mindre det dreier seg om en som har vunnet i lotto har han ikke nubbesjanse til å greie å drive med en slik gjeld og han får aldri banken til å gi lån til et slikt prosjekt. Og selv med 8 millioner får nok kjøper en del verdier med på kjøpet, hvis jeg stykker opp og selger alt hver for seg sitter jeg nok igjen med mere. Eller mener du at det skal være slik at jeg bare sånn uten videre skal gi bort verdier som jeg har bygd opp gjennom mange år gratis?
Derpå er det også grunner til at en ønsker å forsatt sitte på gården, min far har et bra utrustet snekkerverksted som han liker å bruke, jeg har et 90 kvadrat stort verksted med det meste av verktøy/utstyr som jeg ønsker å fortsatt ha, jeg har fortsatt lyst til å drive litt i skogen og har mange hobbyer tilknyttet gården. Da er det ikke så lett å bare flytte fra alt og bosette seg i en forstad, særlig når en vet at den nye eieren ikke har sjanse til å drive videre og gården mest sannsynlig blir en fritidseiendom fyllt opp med hester som datteren ønsker seg.
Dessverre er det slik situasjonen er blitt i landbruket og framtiden ser nok mørkere ut når en hører på politikerne våre.

Anonyms bilde
spelarjakob_1
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Svaret på spørsmålet er nei! Økonomien er slik at du slit ut driftsapparatet, og har ingen reell økonomi til å fornye det.
Men det er ikkje berre økonomien. Bonden har vorte ein hoggestabbe, og eit åtsel for allverdas tilsyn og vesen, som du skal kaste bort tida di på.
Den bonde folk vil ha er ein som står i vegkanten i bunad, med ljå, og ventar på at dei som rek forbi skal kaste ut ein tikroning. Kanskje dei også ventar eit hallingkast, om dei hiver ut to.
Mat får dei jo på butikken.
Ser av siste bondeblad at tilsyna skal kome på besøk i fulle bilar.
Ja det blir tider.
Då kan tilsynarane overgå kvarandre i å finne feil, slik at Nortura og Tine kan få billegare råvarer.
Etterkvart som tal på bønder minkar får organisasjonane eit sysselsettingsproblem.Det er ei grense for kor lenge ein kan halde kurs for kvarandre.
Då er det å ta bonden det mest nærliggande. Eg er etterkvart så inderleg lei av alle desse genia, som oppfører seg som ei kryssing av paven og sjefen for hæren, og som meir og minder skal sjå på dei same tinga. Tida til bonden er ingenting verd. Var den det kunne dei ymse vesena i våre datatider, med lettheit ha skaffa seg desse opplysningane seg imellom.
Dette er ikkje syting, men det er slik det kjennest og vert opplevd.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Rune: Skal du selge kvota? Kva fylke held du til i?

Olas bilde
Ola
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: skal vi ha bønder i norge?

Synd hvis du gir deg Rune. Nå må jeg bare spørre deg om du også har skifta mening. Husker at du i en jordleiediskusjon at du ville at en skulle gi bort jorda dersom en bonde var så snill at han ville drive den. Virker som pipa har fått en annen lyd nå som du er på andre sida av bordet...

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Svaret på tråden her er nok dessverre nei. Vi ser en stadig tydeligere politikk fra en stadig mer høyrevennlig AP regjering på at landbruket i Norget går mot en politisk styrt avvikling.
Det gis med andre ord ikke grunnlag for å opprettholde drifta for den enkelte bonde.
Jeg er ikke bonde selv, men jeg syntes dette er fryktelig trist. Vi må ikke glemme at Norge er en ung nasjon bygget på bondesamfunnet etter unionsoppløsningen. Det var alt vi hadde. Men det ble et flott land av det.
Dere som syntes København er fin by kan og være stolte av å ha tatt del i finansieringen av byen. Mesteparten av det København vi kjenner i dag er bygget mens Norge var i union med Danmark og her ble det hovedsaklig brukt skattepenger fra norske bønder.
Men til det politiske igjen\; så må vi nok innse at kapitalismen kommer til å sable ned den norske landsbygda. Alt skal produseres der det er billigst. fortsettelse følger...:)

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

fortsetter her.....\; Desverre vil nok bondesamfunnet i Norge være et avsluttet kapittel å gå inn i historiebøkene i løpet av dette århundrede. Det vil bli sett tilbake på som en nasjonalromantisk tid fyllt av arbeidsmoral og sunne verdier. Det er jo dette som er Norge.
Men som Trond Giske sa det for litt siden\; dagens studenter er nåtidens bønder. Norge skal bli et land med høy kompetanse som skal bli vår \&quot\;nye olje\&quot\;. Store nasjoner som stadig er i økonomisk vekst rundt om i verden(Asia, Russland) skal kunne bruke Norge som et konsulentbyrå for industri og teknologi. Det er bland annet det vi skal leve av.
Men etter mitt syn er det mange aspekter ved å ikke være selvhjulpen. Det finnes mye historie som tilsier at det ikke er det beste i lengden.
Jaja, vi får se.

Runes bilde
Rune
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: skal vi ha bønder i norge?

hncrsin\; holder til i Nordland. Har ikke bestemt meg enda og gjør nok ikke det før jeg får brevet fra mattilsynet.
ola\; nei, har ikke skiftet mening, men det er to forskjellige ting med å la noen slå jorda og det å gi bort hus, dyr, traktorer, redskap osv. Hvis jeg legger ned og noen er interressert i å bruke jorda mi skal de få gjøre det helt gratis, det eneste kravet jeg vil stille er at de faktisk driver jordlappene brukbart og pløyer ett og annet år. Men det er såpass utarmet med gårdsbruk her at det er tvilsomt om noen vil slå jorda mi. Så da blir det enten å la det gro igjen, eller å produsere noe rundballer eventuelt å bruke beitepusseren.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Rune: Ok. Er ute etter å kjøpe kvote, men feil fylke!:)

Anonyms bilde
silo01_1
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

godt å høre fra her at noen også har tro på en fremtid i landbruket tror at inntresse for det man holder på er viktig uannsett yrke men hvis man tenker å bli rik i en fei er nok ikke bonde rette yrke.hadde vært moro å høre hvor stor besettning du har regner med det er kjøtt du driver mede ut fra navnet ditt.

Anonyms bilde
MS_1
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Var overbevist om at det var noe som skulle fungere som langbrukstakst, der en ikke solgt for mer enn det garden er drivverdig for, nettopp for å unngå at en må vere lotto millinær for å kjøpe ei gård.

Utifra måten du skriver på skjønner eg at du er svært pessimistisk til gårdsdriften, men trur du ikkje andre folk kan se andre løsininger? Kanskje ett nytt friskt pust hadde hatt akkurat den riktige løsningen som skal til for at din gård faktisk blir liv laga igjen ? Visst en er glad i gården sin og har lyst å se eit aktivt jordbruk , bør alle som vurderer å legge ned, heller å selge garden, slik opprettholder vi matproduksjonen, med unge nye bønde får vi mange nytenkende løsninger og påfunn.

Forstår jo at du har lyst å drive videre med litt hobby skogsdrift o.l men da er vel muligheten for å kjøpe eit lite småbruk eit godt alternativ. Eg har aldri bedt noen om å reise til mer urbane strøk...

Runes bilde
Rune
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: skal vi ha bønder i norge?

ms\; Jo, det er noe som heter landbrukstakst. Men det er gjerne bare gården som er med på den. Dyr, løsøre, traktorer og kvote kommer i tillegg. Og der er det store summer. Bare verkstedet mitt er verdt mye, det er fyllt opp med verktøy og utstyr. Jeg har tre traktorer som har en brukbar verdi og jeg har ganske mye redskap. Det kan da ikke være meningen at jeg skal gi bort disse verdiene som jeg har bygget opp?
Det er svært sjelden at komplette gårdsbruk selges med dyr, traktorer, redskap, hus osv til en overkommelig pris hvis en tenker på å drive videre.
Og det er det som er dilemmaet i landbrukspolitikken i dag, en kan ikke generere inntekter nok til at gårdens verdi holder seg, en er nødt til å tære på gamle verdier fra 70 tallet.

khs bilde
kh
Logget av
Innmeldt: 15.02.2009
Re: skal vi ha bønder i norge?

Er i den situasjon at jeg snart skal overta driften på hjemgården min. Ikke noe enormt bruk, men noe er det da. Er veldig entusiastisk og stortrives hver gang jeg gjør noe hjemme, enten med dyrene, på jordene eller i skogen. Men dilemmaet mitt er at samme hvordan jeg snur og vender på det vil jeg mer enn halvere inntekten min hvis jeg blir bonde på heltid. Og da vil jeg faktisk jobbe mange flere timer!

Penger er ikke alt? Nei, men hvorfor skal bønder som jobber mer enn folk flest, er næringsdrivende med ansvar og risiko, stor tyngende gjeld, minimalt med ferie og kanskje vakt hele året sitte igjen med 250 000 i lønn? Kanskje selv etter en hel mannsalder i yrket? Hvorfor finner alle seg i at arbeidstimene våre er verdt null og niks?

Jeg syns det er viktig å balansere entusiasmen slik at den ikke overskygger virkelighetens verden. Vi kan ikke jobbe for knapper og glansbilder bare fordi vi trives i jobben!

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Er så saktens enig i at vi ikke kan jobbe for knapper og glansbilder.
Hører det ulmer i grasrota i Midt Norge.
Noen som vet om det er noe på gang andre steder?
Hvor kan en henvende seg for og gi sin støtte og stille seg bak krava?
I år kan vi ikke godta ett 0 oppgjør, Her i bygda raser det av med melkeprodusenter å det er faktisk de største som pakker sammen nå.
Spm er om vi skal sitte med hendene i fanget og vente på vår tur, eller skal vi vise solidaritet og si klart ifra?
Fine ord om bedre tider og historisk oppgjør har blitt svada i mine ører.

Anonyms bilde
Henke_1
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Hvordan har du tenkt å stille deg bak dette i praksis? Dyrke mat til deg og bruke plogen på resten?

Anonyms bilde
Henke_1
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

*deg og dine...

(Jeg er enig, men jeg vil fram til løsninger som kan settes ut i den virkelige verden.)

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

kh, landbruket er dårlig betalt fordi at det ikke er næringsvirksomhet (ihvertfall ikke her i landet), men statsregulert arbeid for trygd.

Runes bilde
Rune
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: skal vi ha bønder i norge?

Heltidsbonde\; det er nok ikke stort vi kan gjøre. Bondeorganisasjonene bryr seg ikke om Bøndene, de kjemper for seg og sitt. Og da kjemper de for å få inn nok nye medlemmer slik at de berger sin egen jobb med årlige lønnsøkninger. Disse nye medlemmene er ikke bønder, men vanlige folk som lokkes med forsikrings og bensinrabatter. Bøndene får seile sin egen sjø. Så derfra blir det nok ikke noe å hente. Mottoet der i gården er at det sikkert blir enda værre uten oss...
Den drahjelpen vi har fått er fra fylkesmennene i trøndelag, Coop sjefen, LO (som begynner å bli redd for egne medlemmer i næringsmiddelindustrien) og enkelte fra NILF. Alle disse setter fram noen regnestykker som ikke ser helt bra ut men som stadfester bøndenes egne inntrykk av økonomien. Bondelaget sine regnestykker er beregnet for å støtte opp om fantasiregnestykkene til landbruksministeren fra SP som ingen bønder kjenner seg igjen i.
Det må til en storstilt politisk snuoperasjon der et samlet storting må bestemme hva vi skal gjøre med Norsk Landbruk. Da må en ha reelle tall og regnestykker å forholde seg til, ikke den pynta versjonen fra landbruksministeren med støtte fra Bondelaget. Dagens bruk av mulig gjennomsnittsinntekt blir helt feil. Etterhvert som bøndene som ikke tjener penger i det hele tatt slutter går gjennomsnittsinntekten i landbruket opp, mens den enkelte bonde går ned i inntekt. Høres det ulogisk ut?, ja, men det er slik tallene brukes. Situasjonen med alle bøndene som får ut en brukbar inntekt ved at de ikke investerer og bare tærer på gammel kapital blir tatt til inntekt for landbruksministeren som bare ser på gjennomsnittsinntekten. Det eneste han gjør med dette er å sette ned et utvalg som skal se på denne situasjonen, dette utvalget bruker sikkert flere år før det koker bort i kålen, samtidlig som flere slutter.
Tror ikke det politiske miljø, landbruksministeren eller Bondelaget egentlig vet hvor dårlig det står til i landbruket, tror ikke de vil innse hvor mange gårdsbruk som i realiteten alt er nedlagt, det vil si at de driver enda men har ingen til å overta og de investerer minimalt og satser på å greie en brukbar inntekt fram til de pensjonerer seg. Bestemmelsen om nedleggelse er allerede gjort hos disse slik at det godt kan være for sent allerede.
Det som også er skremmende men bare bekrefter økonomien er når en ser på gruppen som har investert i ny stor fjøs, enten alene eller i samdrift, de tjener jo nesten ikke penger i det hele tatt og det skjer i en ekstraordinær situasjon med historisk lav rente. Hva skjer med disse når renten kryper opp mot eller kanskje over 6%?
Det nytter lite å snakke om et kjempeløft når landbruket skal få 4% lønnsøkning. Denne lønnsøkningen er basert på gjennomsnitt og hvis alle faktorene slår til. For den enkelte bonde greier han kanskje 0 i lønnsøkning, men inntekten går ned grunnet høyere priser på innsatsfaktorene. Det som trengs er en dobling av inntekt til bøndene i tillegg til kraftige investeringstilskudd sammen med bedre avskrivingsordninger. En nybygd fjøs i Norge har en beregnet levetid ifølge staten på omkring 250 år. Varer den virkelig så lenge i praksis?
At vi skal greie å nå dithen ved noen aksjoner er vel som å tro på julenissen.
Leste en artikkel om Polsk landbruk, der er melkeprisen i butikk ca 1,5 ganger prisen til bonde. I norge er melkeprisen i butikk ca 4 ganger det bonden får. Tenk litt over denne sammenligningen, den er interressant i mange aspekter.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Alt dette om kor dårligt det står t i norsk landbruk kan jo ikkje stemme. Det har aldri blitt produsert mer kjøtt eller melk i dette landet. Dei som ikkje klager over at det er for lite tilskudd, bygger faktisk og investerer.
Feilen med norsk landbruk er desse tilskudda. dei skulle vert fjernet, og prisen på varene tilsvarende opp. Da kunne det blitt gitt skattelette til alle, og bånder hadde ikkje blitt sett på som pleietrengende.
På ei anna side er det bra at mattilsynet har kontroller, det er med på å holde en hvis verdighet rundt dyrehold. Mat skall produseres men ikkje for en kvar pris.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Rune
Synes du har mange klare tanker i hodet.
Det er mange årsaker til at ladbruket har havnet i en økonomisk hengemyr. Men hoved årsaken er som du er inne på Norges Bondelag som helt klart har glemt sin grunnideologi.
Når Bondelaget nermest gir bort overskuddet til sine medlemer til noen få kjøpmeom har tjent seg styrtrike på og selge\&quot\;billig\&quot\; mat på noen\&quot\;få\&quot\; år.Så burde vel dette kvalifisere for mere enn knips på nesen.
(Er forøvrig selv ikke medlem i bondelaget lengre,Men er klar til nytt medlemskap den dagen det vises til resultat)

Kanskje er det på tide med en revulusjon for hele Landbrukspolitikken?
Hva med å ta bort alt av overføringer til bøndene og heller gi meieri,slakteri og kornmotakt få overføringene slik at de kan betale den reelle kostnad for sine råvarer. Prisen må regnes ut etter gjenomsnittsbruk i de ulike soner.
Dette vil være med på og stimulere til å legge ned en ekstra innsats da resultatet i mye større gard vil være avhengig av dyktighet.
Ett tankekors er hvordan vi har organisert oss når vi ser på kraft og oljeprodusentene. Det er så viktige varer at de ikke kan selges bilig.
Bønder og jordarbeidere i hele verden Produserer verdens viktigste vare for knapper og glansbilder.
Mens kjøpmennene stadig akselrerer sine formuer.
Hvorfor klarer ikke vi matprodusenter og organisere oss slik at vi beholder styringa på egen økonomi?

Andre viktige moment er sjølråderett og byrokrati
Sjørlråderetten forsvinner gradvis dette til tross for at vi har forvaltet våre resusjer på en tlfredstillende måte omtrent siden tidenes morgen.
Byrokratiet vokser oss over hodet og byrokratene sloss nesten mot hverandre for og ha \&quot\;styringa\&quot\;

Jeg vil oppfordre alle som er opptatt av et bærekraftig landbruk om å tenke igjenom hva som må til for at vi skal klare og komme oss opp på et akseptabelt lønsnivå.
En ting er i hvertfall sikkert det må tenkes nytt.

Jeg vil avslutte med noen ord fra fjøsvisa til Hans Rotmo. Den var skrevet på 70 tallet men har vel kanskje ikke vært så aktuell som i dag.

Staten syg sæ feit å dryg, reieringa lyg mens a blonke så blyg og samvirkeorganisasjonan e blitt te ei forargels for folk og for fe.

Sider